คณะเกษตรและชีวภาพ

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา  : ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยนำเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารพัฒนา
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน
ค่านิยมหลัก : ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมใจ  เพื่อความเป็นเลิศเกษตรจันทรา
อัตลักษณ์ของบัณฑิต (มหาวิทยาลัย) : บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
 

 

พันธกิจ


 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิดวิจารณญาณ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน
2. วิจัยและพัฒนา  บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา  เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั้งในเขตเมืองและชนบท
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย (วิถีไทย หมายถึง แนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย  การประพฤติ ปฏิบัติ การศึกษาอบรม และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน)

 

 คุณลักษณะ  คุณธรรม และจริยะรรมของนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ(KASETCRU)


 

เพื่อให้การผลิตบัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและพันธกิจ จึงได้กำหนดคุณลักษณะ  คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการประพฤติตนขณะศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. Knowledge : นักศึกษาพึงเป็นผู้รอบรู้ด้วยความใฝ่รู้

2. Attitude  :  นักศึกษาพึงมีทัศนคติที่ดีต่อการเกษตร

3. Sufficiency  :  นักศึกษาพึงดำรงตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

4. Efficiency  :  นักศึกษาพึงดำรงตนให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ

5. Thoughtfulness  :  นักศึกษาพึงเป็นผู้มีความคิดรอบคอบและวิจารณญาณ

6. Creativity  :  นักศึกษาพึงมีความสร้างสรรค์ในวิชาการ

7. Responsibility  :  นักศึกษาพึงมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อื่นและสังคม

8. Unity  :  นักศึกษาพึงให้คุณค่าต่อความสามัคคีของหมู่คณะ

 

ภาพอนาคตของคณะเกษตรและชีวภาพ1. คณะเกษตรและชีวภาพ เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริการทางวิชาการการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
2. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีฐานการถ่ายทอด 3 ฐาน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนมแพะ ศูนย์ความเชี่ยวชาญการเพาะเห็ดและพืชเศรษฐกิจ และศูนย์การจัดการความรู้ตาลโตนด ต.ห้วยกรด  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท
3. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเปี่ยมสุข บุคลากรมีความก้าวหน้า มั่นคง เป็นผู้นำสังคมท้องถิ่นและอาเซียน  
เป้าประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตมีความรู้  คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารสู่สังคมแรงงานอาเซียน 
2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยและพหุวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักสากลบนฐานวิถีไทย

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน 
2. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
3. การเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของคณะ
4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยและพหุวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน
5. การพัฒนาบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักสากลบนพื้นฐานวิถีไทย

 

 

นโยบาย


1. ปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรที่มีอยู่ตามกรอบ TQF และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทุกหลักสูตร และจัดระบบศูนย์บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาทุกระดับ
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้  สามารถสอนรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
5. ส่งเสริมสนับสนุนการทำผลงานวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
6. สนับสนุนการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ
7. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นส่วนสำคัญในแผนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณภาพและมีความสุข
8. จัดระบบสหกิจร่วมกับภาครัฐและเอกชน  
9. พัฒนาปรับปรุงบรรยากาศคณะสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
10. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
11. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะฯ ให้เป็นที่รู้จัก

 

 

โครงสร้างของคณะ

 

 

ประวัติคณะเกษตรและชีวภาพ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร เป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น
ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขา เกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เรื่อยมา
ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี
ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขา เทคนิคอาชีพ (กสิกรรม) 
และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทำให้มีการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่าง ๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล
ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษมขึ้นในปีเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะเกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548
ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554


การแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการคณะเกษตรและชีวภาพ มีลำดับดังนี้
พ.ศ. 2527 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม แบ่งการบริหารงานเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่
- ภาควิชาเกษตรศาสตร์
- ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
- ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
พ.ศ. 2542 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูจันทรเกษม เป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการปรับการบริหารภายในคณะเป็นโปรแกรมวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จึงแบ่งการบริหารในคณะเป็น 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้
- โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และสัตวรักษ์
- โปรแกรมวิชาสัตวบาล
- โปรแกรมวิชาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับปรุงการบริหารภายในคณะเพื่อเตรียมรองรับการปรับมาเป็นมหาวิทยาลัย คณะเกษตรและชีวภาพ ได้แบ่งการบริหารภายในเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่
- ภาควิชาวิทยาการเกษตร
- ภาควิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
- ภาควิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
- ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
พ.ศ. 2548 เมื่อมีการเสนอโครงสร้างไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการให้ปรับลดลงเหลือเพียง 2 ภาควิชา คณะเกษตรและชีวภาพจึงได้มีการปรับการบริหารเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่
- ภาควิชาวิทยาการผลิตและการจัดการเกษตร
- ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ต่อมาเมื่อมีการสรุปด้านการแบ่งส่วนจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง. ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ได้ข้อสรุปว่าคณะเกษตรและชีวภาพ มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างเป็นเพียงสำนักงานคณบดีเท่านั้น

                                                       

 สถานที่ตั้งหน่วยงาน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์ : http://kaset.chandra.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2512-5192