คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่ 15 “แคฝรั่ง เกมส์ 2016” วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานฟาร์มแพะนม มาตรฐานน้ำนมแพะ และการจัดการน้ำนมเชิงอุตสาหกรรม วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 วันที่16-17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม