คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพสินค้าอาหารกลุ่มน้ำพริก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลาดเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 23-25 ก.พ. 2561
กิจกรรมการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย วันที่ 21 ก.พ. 2561