:: การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทเรียนดี 10-10-2559
:: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2559 25-04-2559
:: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 14-12-2558
:: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ 14-12-2558
:: หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2559 10-11-2558
:: หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2559 10-11-2558
:: นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 24-04-2558
:: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา 03-03-2558
:: การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 19-01-2558
:: หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้าง และเพิ่มอัตราค่าจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย 21-11-2557
:: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการสรรหาคณบดี 02-10-2557
:: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง 04-09-2557
:: กำหนดการงานกีฬาสีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20-11-2556