คณาจารย์และบุคลากร

TEST
รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
TEST
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
TEST
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
TEST
อาจารย์ธัชชดา อารยกาญจน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
TEST
ดร.อำนาจ ภักดีโต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEST
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน
TEST
ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
TEST
TEST
นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEST
นางสาวชลธิชา มรรคผล
นักวิชาการพัสดุ
TEST
นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดำกล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
TEST
นายอิทธิรงค์ จงใจ
นักวิชาการศึกษา
TEST
นางสาวภัททิรา ชุ่มคำ
นักวิทยาศาสตร์
TEST
นายอาทิตย์ ศรีประไพ
นักวิทยาศาสตร์
TEST
นางสาวณิชนันท์ บุญมาก
นักวิทยาศาสตร์
TEST
นายธีรพล สืบศรี
นักวิชาการเกษตร
TEST
นายสุรพงษ์ จันทรดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
TEST
TEST
นางสาวเพชรลดา ประทุมวัน
นักวิทยาศาสตร์