คณาจารย์และบุคลากร

TEST
ผศ.ธนทรรศน์ พลเดช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
TEST
ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
TEST
ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
ตัวแทนอาจารย์ประจำ
TEST
นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
TEST
นางพวงเพ็ชร์ ศีลกานต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
TEST
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์
TEST
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
TEST
TEST
TEST
นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEST
นางสาวชลธิชา มรรคผล
นักวิชาการพัสดุ
TEST
นางพวงทอง วัฒนธัญญกรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
TEST
นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดำกล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
TEST
นายอิทธิรงค์ จงใจ
นักวิชาการศึกษา
TEST
นางสาวภัททิรา ชุ่มคำ
นักวิทยาศาสตร์
TEST
นายอาทิตย์ ศรีประไพ
นักวิทยาศาสตร์
TEST
นางสาวณิชนันท์ บุญมาก
นักวิทยาศาสตร์
TEST
นายธีรพล สืบศรี
นักวิชาการเกษตร
TEST
นางสาวเพชรลดา ประทุมวัน
นักวิทยาศาสตร์
TEST
นายสุรพงษ์ จันทรดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
TEST
ผศ.ธนทรรศน์ พลเดช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
TEST
ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
TEST
ดร.อำนาจ ภักดีโต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEST
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา
TEST
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์
TEST
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
TEST
อาจารย์ธัชชดา อารยกาญจน์
รักษาราขการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี