ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Food Science and Technology)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Food Science and Technology

รูปแบบของหลักสูตร

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในลักษณะการประกอบอาชีพอิสระ หรือทำงานในองค์กร ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต
(2) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
(3) ผู้ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร และจัดทำระบบความปลอดภัยอาหาร
(4) เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
(5) เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการขายวัตถุดิบ/สารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
(6) นักวิจัย
(7) นักโภชนาการ
(8) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
(9) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายการพัฒนาทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประกันคุณภาพ

 • กรมประมง
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
 • บริษัท เอสทีคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อุตสาหกรรมธัญชาติและขนมอบ

 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แสงนลินฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

อุตสาหกรรมผักและผลไม้

 • บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
 • วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนดบ้านห้วยกรด

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หรือเทียบเท่า