ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

กิจกรรมการจัดการความรู้

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

กิจกรรมการจัดการความรู้

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

กิจกรรมการจัดการความรู้

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาศาตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

>> ดูรายละเอียด <<

วิทยาศาตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

>> ดูรายละเอียด <<

รางวัลและผลงานที่ได้รับ

รางวัลบริการชุมชน

รางวัลนักวิจัยบริการชุมชน

รางวัลนักวิจัยบริการชุมชน

รางวัลแผนธุรกิจพิชิตฝัน

ผลงานวิจัยดีเด่น สวทช. 2563

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สวทช. ปี 2563

รางวัลประกวดจัดตู้ปลา

รางวัลจัดตู้ปลาพันธุ์ไม้น้ำ

วีดีโอแนะนำคณะและกิจกรรมต่างๆ

มาตามดูเด็กเกษตร เรียนเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เกษตรอินทรีย์ คืออะไร?

Community Based Tourism (ต้นแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อชุมชน เป็นอย่างไร?) 

ผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะเกษตรและชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์คณะเกษตรจันทรเกษม

น้ำหวานเข้มข้นเกรดพรีเมี่ยม
ปราศจากน้ำตาล ตรา สีสรร

กัญคาเฟ่

สูตรกาแฟและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ที่ไม่มีไขมันทรานส์ และน้ำตาลน้อย แบรนด์ กัญคาเฟ่

เจลล้างมือฆ่าเชื้อแบคทีเรียทำจากสารสกัดดอกบัวธรรมชาติปราศจากแอลกอฮอล์

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

เกษตรอาหารอิสระภาพ คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง