ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

รางวัลนักวิจัยบริการชุมชน

รางวัลบริการชุมชน

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สวทช. ปี 2563

ผลงานวิจัยดีเด่น สวทช. 2563

รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพ

รางวัลจัดตู้ปลาพันธุ์ไม้น้ำ

รางวัลแผนธุรกิจพิชิตฝัน

รางวัลแผนธุรกิจพิชิตฝัน

ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์การเรียนคณะเกษตร

ศิษย์เก่าคณะเกษตรและชีวภาพมหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม

มาตามดูเด็กเกษตร เรียนเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

Community Based Tourism (ต้นแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อชุมชน เป็นอย่างไร?) สนใจติดต่อ: คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ฝึกงานเกษตรที่เฟรชวิลล์ฟาร์ม

นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะเกษตรจันทรเกษม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ด่าง-บอนสี ออกงาน SMART SME สร้างรายได้ระหว่างเรียน

เกษตรอินทรีย์ คืออะไร? (มาตรฐานเกษตรอินทรีย์)
โดย ผศ.ดร.ศิรส ทองเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยสู่ตลาดออนไลน์

ทดสอบทางกายภาพอาหาร เค้กเนยสดเนื้อตาล

ผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะเกษตรและชีวภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรศาสตร์

” เน้นปฏิบัติให้ทำได้จริง เรียนรู้เกษตรยุคใหม่รอบด้าน วิชาการนำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร วางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ การขาย มีรายได้ระหว่างเรียน ”

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

” เน้นปฏิบัติให้ทำได้จริง วิทยาศาสตร์วิจัยนำพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร ”

ลงแขกดำนา

ลงแขกดำนา

ทำขวัญข้าว

ทำขวัญข้าว

ศึกษาดูงามฟาร์มเจ้าชายสัตว์

ศึกษาดูงามฟาร์มเจ้าชายสัตว์

กิจกรรมการจัดการความรู้

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

กิจกรรมการจัดการความรู้

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

กิจกรรมการจัดการความรู้

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันนี้ น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ นำบุคลากรและกลุ่มผู้รับจ้างงาน อว. ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) พื้นที่แขวงสีกัน ชุมชน...

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมดำนา
กิจกรรมบายศรี
กิจกรรมคลินิกสัตว์เลี้ยง
กิจกรรมดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
แข่งขันทักษะที่ราชภัฏสงขลา
แข่งขันทักษะ_ทางวิชาการ-มรภ
กิจกรรมคลินิกสัตว์เลี้ยง
โครงการกิจกรรม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันนี้ น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ นำบุคลากรและกลุ่มผู้รับจ้างงาน อว. ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) พื้นที่แขวงสีกัน ชุมชน...

read more
เกษตรอาหารอิสระภาพ คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง