เกี่ยวกับ

คณะเกษตรและชีวภาพ

ปรัชญา วิสัยทัศน์

 • ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา
 • วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน
 • เอกลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • อัตลักษณ์ของบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
 3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
 5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ และพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
 6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม การวิจัย และการบริการวิชาการ
 5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
 6. ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในท้องถิ่นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ภาพอนาคต

 1. คณะเกษตรและชีวภาพ เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริการทางวิชาการการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษา
 2. คณะเกษตรและชีวภาพเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนม แพะ ศูนย์ความเชี่ยวชาญการเพาะเห็ดและพืชเศรษฐกิจ และศูนย์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม
 2.  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
 3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
 5. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้  และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
 2. คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง  และสามารถนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามพื้นที่เป้าหมายและประเด็นการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Reprofiling) ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร
 5. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และบุคลากรของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษที่ 21