ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agriculture

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agriculture

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Agriculture)

ปรัชญา 

เพื่อสร้างนักนวัตกร (Innovator) การเกษตรสมัยใหม่ ที่มีทักษะในการบูรณาการการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและการเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัย และการเป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจปัจจัยการผลิต และความต้องการของผู้บริโภค จากความเชี่ยวชาญ และทักษะแบบองค์รวม ด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และความคาดหวังของสมัยนิยมทางด้านเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทางด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตร การเป็นผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานเป็นทีม การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตร เพื่อนำไปประกอบอาชีพต่าง ๆ

หลักสูตรประกอบด้วย 2 แขนงวิชา

การเรียนในชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 จะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั้งทางวิชาด้านพืชและสัตว์

“โดยเน้นการเรียนภาคปฏิบัติให้ทำได้จริง”

 

1. แขนงวิชาพืชศาสตร์

เครือข่ายการพัฒนาทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 • กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลางและภูมิภาค ทั่วประเทศ)
 • Young Smart Farmer (ทั่วประเทศ)
 • RES Q FARM
 • วาสนาฟาร์มเมล่อน (ใหญ่สุดในประเทศ)
 • โชคอนันต์ฟาร์ม (ธุรกิจข้าวครบวงจร รวมเครื่องเกี่ยวข้าว)
 • เฟรชวิลล์ฟาร์ม (ผักไฮโดรฯ)
 • แตะขอบฟ้า (ฟาร์มมะเขือเทศ)
 • สมายฟาร์มกรุ๊ป (กลุ่มธุรกิจทุเรียน จ.จันทบุรี
 • P&F Techno Co.LTD.Z (ส่งออกผลไม้)
 • บริษัทที เอส เอ จำกัด อำเภอภูเรือ จ.เลย (ด้านเมล็ดพันธุ์พืช)
กิจกรรมดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์

 

2. แขนงวิชาสัตวศาสตร์

เครือข่ายการพัฒนาทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 • ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ กรมปศุสัตว์
 • ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
 • กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง
 • กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
 • สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • บริษัทซีพี (สัตว์น้ำ,สายสุกร)
 • บริษัทเบทาโกร (นอร์ทปาร์ค) ส่วนธุรกิจสัตว์ปีกและสุกร
 • จินตนาฟาร์ม (ไก่เนื้อ)
 • เนื่องจำนงค์ฟาร์ม (ไก่เนื้อ,โรงฟักไข่)
 • ฟาร์มโชคชัย นครราชสีมา
 • ฟาร์มสุกร ไทยฟีด
 • ฟาร์มเจ้าชายสัตว์
 • ส่วนเวชภัณฑ์ บริษัท ยาสัตว์
 • Vet Product
 • อูเว่ฟาร์ม่า
 • เบทเทอร์ฟาร์ม่า
 • DKSH
 • โรงพยาบาลสัตว์เกศรี
 • โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์
 • โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันนนทบุรี
 • มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • หรือเทียบเท่า