ประวัติคณะเกษตรและชีวภาพ

          คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร เป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็นวิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้น

 • ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เรื่อยมา
 • ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี
 • ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กสิกรรม)

และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครูมากเกินไป จึงทำให้มีการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้

 • ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
 • ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล
 • ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
 • ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)
 • ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขาสัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษมขึ้นในปีเดียวกัน
 • ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนชื่อ คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2542 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะเกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548

ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตย สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ในปี พ.ศ. 2558 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ หลักสูตร

การแบ่งส่วนราชการ

การแบ่งส่วนราชการคณะเกษตรและชีวภาพ  มีลำดับดังนี้

พ.ศ.  2527  คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม  แบ่งการบริหารงานเป็น  3  ภาควิชา  ได้แก่

 • ภาควิชาเกษตรศาสตร์
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

พ.ศ.  2542  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูจันทรเกษม  เป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการปรับการบริหารภายในคณะเป็นโปรแกรมวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จึงแบ่งการบริหารในคณะเป็น 6 โปรแกรมวิชา  ดังนี้

 • โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
 • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และสัตวรักษ์
 • โปรแกรมวิชาสัตวบาล
 • โปรแกรมวิชาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
 • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พ.ศ.  2547  ได้มีการปรับปรุงการบริหารภายในคณะเพื่อเตรียมรองรับการปรับมาเป็นมหาวิทยาลัย  คณะเกษตรและชีวภาพ ได้แบ่งการบริหารภายในเป็น 4 ภาควิชา  ได้แก่

 • ภาควิชาวิทยาการเกษตร
 • ภาควิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
 • ภาควิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

พ.ศ.  2548  เมื่อมีการเสนอโครงสร้างไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการให้ปรับลดลงเหลือเพียง  2  ภาควิชา คณะเกษตรและชีวภาพจึงได้มีการปรับการบริหารเป็น  2 ภาควิชา ได้แก่

 • ภาควิชาวิทยาการผลิตและการจัดการเกษตร
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ต่อมาเมื่อมีการสรุปด้านการแบ่งส่วนจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  123  ตอนที่ 74 ง. ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549  ได้ข้อสรุปว่าคณะเกษตรและชีวภาพ มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างเป็นเพียงสำนักงานคณบดีเท่านั้น