คณาจารย์และบุคลากร

คณะกรรมการบริหาร

ผศ.ดร.เอนก เฑียนบูชา

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

ดร.สันติธรรม โชติประทุม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน

รายละเอียด

ผศ.ดร.อำนาจ ภักดีโต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รายละเอียด

ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด

ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักงานคณบดีและเทคโนโลยีการสื่อสาร

รายละเอียด

ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รายละเอียด

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รายละเอียด

 

คณาจารย์

หลักสูตรเกษตรศาสตร์

คณาจารย์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

บุคลากร

นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลธิชา มรรคผล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดำกล่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอิทธิรงค์ จงใจ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัททิรา ชุ่มคำ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวณิชนันท์ บุญมาก

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์