คณะกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

 

ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รายละเอียด

ผศ.ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

รายละเอียด

ดร.จุฬาลักษณ์ ตลับนาค

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและการประกันคุณภาพ

รายละเอียด

ดร.ชินกร จิรขจรจริตกุล

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียด

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

ประธานหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รายละเอียด

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

ประธานสาขาเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

คณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

รายละเอียด

ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์

รายละเอียด

ผศ.ดร.ศิรส ทองเชื้อ

รายละเอียด

ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

รายละเอียด

อาจารย์อุดมศักดิ์ ผ่องศรี

รายละเอียด

สพ.ญ.ดร.นันท์นภัส จิวลวัฒน์

รายละเอียด

ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร

รายละเอียด

ดร.จุฬาลักษณ์ ตลับนาค

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและการประกันคุณภาพ

รายละเอียด

ดร.ชินกร จิรขจรจริตกุล

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียด

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

รายละเอียด

ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล

รายละเอียด

ผศ.ดร.อำนาจ ภักดีโต

รายละเอียด

ผศ.ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

รายละเอียด

ดร.สันติธรรม โชติประทุม

รายละเอียด

บุคลากร

นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลธิชา มรรคผล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดำกล่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอิทธิรงค์ จงใจ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัททิรา ชุ่มคำ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวณิชนันท์ บุญมาก

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์