คณาจารย์และบุคลากร

คณะกรรมการบริหาร

ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและวิจัย

รายละเอียด

ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

รายละเอียด

ดร.จุฬาลักษณ์ ตลับนาค

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา

รายละเอียด

ดร.ชินกร จิรขจรจริตกุล

ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รายละเอียด

 

บุคลากร

นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลธิชา มรรคผล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดำกล่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอิทธิรงค์ จงใจ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัททิรา ชุ่มคำ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวณิชนันท์ บุญมาก

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์