คณาจารย์และบุคลากร

คณะกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการรักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

ผศ.ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รายละเอียด

ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

รายละเอียด

ผศ.ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด

ดร.จุฬาลักษณ์ ตลับนาค

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา

รายละเอียด

ดร.ชินกร จิรขจรจริตกุล

ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รายละเอียด

บุคลากร

นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลธิชา มรรคผล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดำกล่ำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอิทธิรงค์ จงใจ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวภัททิรา ชุ่มคำ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวณิชนันท์ บุญมาก

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์