อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นันท์นภัส จิวลวัฒน์

สพ.ญ.ดร.นันท์นภัส จิวลวัฒน์

Dr.Nunnapas Jiwlawat,

สพ.บ. / วท.ม. / PhD / DVM / MSc

คณะ: เกษตรและชีวภาพ 

สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Agriculture

 

ตำแหน่งวิชาการ        อาจารย์
                             คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                             สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ :
หมายเลขโทรศัพท์     02-942-6800 ต่อ 6022, 6003
E-mail                  nunnapas.j@chandra.ac.th
Website               https://drfonvet.wordpress.com
                

การศึกษา

2560 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Comparative Biomedical Sciences), University of Wisconsin-Madison, USA

2551 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

2549 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

EDUCATION

PhD, Comparative Biomedical Sciences (2017), University of Wisconsin-Madison, USA

MSc (Research), Veterinary Surgery (2008), Chulalongkorn University, Thailand

DVM (Hons), Doctor of Veterinary Medicine (2006), Chulalongkorn University, Thailand

RESEARCH

Application of Stem Cells

Veterinary Anesthesia and Analgesia

Acupuncture and Analgesia

Veterinary Medicine

Agriculture Life Sciences

RESPONSIBILITIES

Lecturer

 • Pet Veterinary Nursing (การพยาบาลสัตว์เลี้ยง)
 • Animal Disease and Sanitation Management (การจัดการโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ในฟาร์ม)
 • Farm Animal Veterinary Nursing (การพยาบาลสัตว์ปศุสัตว์)
 • Animal Immunology (วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์)
 • Animal Drugs and Their Usage (ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์)
 • Agricultural Innovation (นวัตกรรมเกษตร)
 • Seminar in Agriculture (สัมมนาทางเกษตรศาสตร์)
 • English for Academic Purposes (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ)
 • English for Career Purposes (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ)

ผลงานวิชาการ (RECENT PUBLICATIONS)

 • Jiwlawat N, Pacharinsak C, & Durongphongtorn S. (2022). Anesthetic Effects of Dexmeditomidine-tiletamine/zolazepam Combination in Cats Undergoing Ovariohysterectomy. The Thai Journal of Veterinary Medicine, 52(2), 267-274. Citations: 1.
 • Jiwlawat N, and Suzuki M. (2020). Using a Combination of Small Molecule Mixtures Can Increase Skeletal Muscle Tissue Derived Stem Cell Yield from Human Pluripotent Stem Cells. The 6th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC 2020), hosted by Chandrakasem Rajabhat University, Bangkok, Thailand, August 17-18, 2020. No.9: p.188-194. 8 pages.
 • นันท์นภัส จิวลวัฒน์, สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร (2562). กลไกการระงับความรู้สึกเจ็บปวดตามหลักวิทยาศาสตร์ของการฝังเข็ม. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (2562) กันยายน – ธันวาคม; ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
 • Jiwlawat N, Lynch EM, Napiwocki BN, Stempien A, Ashton RS, Kamp TJ, Crone WC, Suzuki M. (2019). Micropatterned substrates with physiological stiffness promote cell maturation and Pompe disease phenotype in human induced pluripotent stem cell-derived skeletal myocytes. Biotechnol Bioeng (2019) May 27; [PubMed ID: 31131875]. Citations: 30.
 • Jiwlawat N, Lynch E, Jeffrey J, Van Dyke JM, Suzuki M. (2018). Current progress and challenges for skeletal muscle differentiation from human pluripotent stem cells using transgene-free approaches. Stem Cells International (2018): Volume 2018, Article ID 6241681, 18 pages. Citations: 65.
 • Jiwlawat S, Lynch E, Glaser J, Smit-Oistad I, Jeffrey J, Van Dyke JM, Suzuki M. (2017). Differentiation and sarcomere formation in skeletal myocytes directly prepared from human induced pluripotent stem cells using a sphere-based culture. Differentiation 96 (2017): 70 – 81. Citations: 38.
 • Jiwlawat S, and Durongphongtorn S. (2011). The Antinociceptive Effects of Tramadol on the Thermal Threshold Response in Cats. The Thai Journal of Veterinary Medicine 41(2): 171-177. Citations: 8.

รางวัลที่เคยได้รับ (AWARDS)

 • Winner Poster Presentation Award, “Bioengineering Micropatterned Platform and Controlled Stiffness Synergistically Improve Alignment, Maturation, and Striation of Human iPS cell-derived Skeletal muscles”. The 7th Annual Meeting of Society for Stem Cell Research “Stem Cell and Regenerative Medicine”, February 5, 2019.
 • Royal Thai Government Scholarship, year 2012
 • The Chulalongkorn University Graduate Scholarship to Commemorate the 72nd Anniversary of his Majesty King Bhumibol Adulyadej, year 2007.

โครงการ

 • Prevalence of antimicrobial residues in fresh-water fish from markets in Bangkok. Senior project the academic year 2005: Advisor: Assoc. Prof. Dr. Thongchai Chalermchaikit, DVM, PhD

INVITED SEMINAR SPEAKER

 • “Stem Cell Applications for Neuromuscular Diseases” ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Biosciences 2015
  (hosted by Mahidol University), Bangkok, Thailand, October 8-9, 2015.

EDUCATION PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

 • Member, The Stem Cell and Regenerative Medicine Center, University of Wisconsin-Madison, 2012 to present
 • Member, The International Society for Stem Cell Research (ISSCR), 2012 to present
 • Member, The Veterinary Practitioner Association of Thailand (VPAT), 2006 to present

 

TRANININGS

 • Chulalongkorn University Veterinary Conference 2023, April 19-21, 2023
 • อบรมสัมนาสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร, วันที่ 28 – 29 มิ.ย. 2565
 • O-Square Zoom Meeting, How to deal with exotic pet in pet hospital, วันที่ 13 พ.ค. 65
 • สัมมนาวิชาการออนไลน์ “นาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในทางสัตวแพทย์”, วันที่ 5 เม.ย. 2565
 • ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Trends in molecular ageing research, วันที่ 24 พ.ย. 2564
 • World Small Animal Veterinary Association; WSAVA. Webinar: Essentials of Clinical Decision Making. Dr. Jill Maddison, Dr. David Church, July 27th– August 31st, 2021. Every week on Tue, 6 occurrence(s) 12-2 PM
 • งานสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7), Innovative Teaching and Learning in Digital Age, วันที่ 22 – 23 ก.ค. 64
 • The 18th Chulalongkorn University Veterinary Conference, April 24-26, 2019
 • Avian Medicine Principles & Application, Prof. Dr. Rudiger Korbel, Dr. Monika Rinder, January 31-February 1, 2019

 • VPAT Regional Veterinary Congress, July 23-26, 2018
 • Veterinary Acupuncture Workshop, March 1516, 2018
 • The Fifty Shades of Interpretation, The 2nd Infectious Disease Symposium, January 12, 2018
 • Update on Important Diseases in Avian Practice, December 7, 2017
 • Emergency Life Support: What to Do in the First Hour of Traumatic Emergency, November 1617, 2017

 • Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care; AAALAC Town Hall Meetings, 2017
 • Engineering Cells and Tissues for Discovery and Therapy, 12th Wisconsin stem cell symposium, April 19, 2017

 • Stem Cells in the 4th Dimension: Mechanisms of Stem Cell Aging and Maturation, 11th Wisconsin stem cell symposium, April 13, 2016

 • Engineering Limb Regeneration, 10th Wisconsin stem cell symposium, April 22, 2015
 • Alzheimer’s & Parkinson’s Research day, Dr. Thomas Montine, March 5, 2015
 • Probing the Secrets of Alzheimer’s Disease with Stem Cells, Dr. Lawrence Goldstein, March 2, 2015

 • Grant Writer’s Seminar and Workshops, Dr. John D. Robertson, April 11, 2014
 • Developing Cellular Therapies: From Preclinical Safety to Clinical Evaluation, Dr. Cliona Rooney, Dr. Michael A. Matthay, Dr. Timothy A. Hacker, Dr. Marlow Eldridge, Dr. Periman Hematti, Dr. Derek Hei, Dr. John M. Centanni, Dr. Timothy J. Kamp, April 9, 2013
 • Urology in Dogs and Cats Revisited, Professor Jody P. Lulich, November 4-6, 2011
 • Small Animal Dermatology, Assoc. Prof. Dr. Narong Kitpanit, Assoc. Prof. Dr. Meena Sarikaputi, Dr. Maturawan Tunhikorn, Dr. Jakaphan Wannawong, October 4-6, 2011
 • Anesthesia Techniques, September 28, 2011
 • Periodontal Disease, Dr. Ralph Merrill, July 26, 2011
 • Fracture Management in Small Animals, Dr. Federico Latimer, Asst. Prof. Dr. Kumpanart Soontornvipart, Asst. Prof. Suwicha Chutatep, July 11-13, 2011
 • Skin Manifestations of Adverse Reactions to Food in the Dog and Cat, Dr. Peter Ihrke, Assoc. Prof. Dr. Meena Sarikaputi, June 9, 2011
 • Dermatomycoses in Companion Animals: An Update, Dr. Nuvee Prapasarakul, April 4, 2011
 • New Concept in Canine Atopic Dermatitis Treatment and Management, Dr. Charles Chen and Assoc. Prof. Dr. Meena Sarikaputi, March 29, 2011
 • Practical Drugs Use in Clinic: A Case Scenario, March 8 – December 13, 2011
 • Tips and Tricks in Soft Tissue Surgery, January 25, 2011
 • The Ultimate Small Animal Neurology Seminar, Professor Richard A. LeCouterur, December 17-19, 2010

 • Reproductive System in Dogs and Cats, December 7, 2010
 • Fractures and Joint Problem Management, November 24, 2010
 • Urinary Tract Diseases in Small Animal, Professor Jody P. Lulich, October 28-29, 2010
 • 4 Experts-4 Systems of Ultrasound Diagnosis, September 24, 2010
 • Basic Clinical Diagnosis and Treatment in Rabbit and Psittacine Bird, September 6, 2010

 • VPAT Regional Veterinary Congress, April 25-28, 2010
 • Misconception in Neurology, Spinal Cord and Neuromuscular Diseases, Professor Joe N. Kornegay
 • Clinical Approach for Basic Surgery in Small Animal Practice, March 17-18, 2010
 • Emergency and Critical Care, Chulalongkorn University, Febuary 9 – October 12, 2010
 • ER, January 21, 2010
 • Rehabilitation, January 14-15, 2010
 • Canine Atopic Dermatitis: A New Paradigm or More Confusion, Professor Ken Mason, April 28, 2009
 • VPAT Regional Veterinary Congress, April 26-29, 2009
 • Diagnostic Radiology course in Small Animal, Professor Peter Lord, April 2, 2009
 • Drugs Therapy in the Management of Cardiovascular Diseases, March 27, 2009
 • Veterinary Dentistry, February 6, 2009
 • Drugs Commonly Used in Small Animal Practice, February 2, 2009
 • Basic Cardiology for Practitioner, Mahidol University, May 25- November 23, 2009
 • Update in Rabbit and Rodent Medicine, September 13-14, 2008
 • AO Principles in Operative Fracture Management, Suthorn Bavonratanavech, August 13, 2008
 • Hill’s Dermatology Lunch Talk, April 30, 2008
 • How to deal with Aging Dogs, April 29, 2008
 • VPAT Regional Veterinary Congress, April 27-30, 2008
 • How to Set Up a Cat Friendly Practice, Professor Danielle Gunn-Moore and Dr. Martha Cannon, April 27, 2008
 • Pain management involving with NSAIDs, Professor Charles E. Short, November 30, 2007
 • VPAT Regional Veterinary Congress, May 14-16, 2007
 • Future of Vaccination, Professor Michael J. Day, May 24, 2006
 • VPAT Veterinary Congress, May 23-25, 2006
 • Pet Immunology, Sanipa Suradhat, October 7-9, 2005
 • Taking Care of Dog’s and Cat’s Oral Cavities, Professor Fujita Keiichi
 • Osteoarthritis, Asst. Prof. Dr. Kumpanart Soontornvipart