อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ดร.สัณฐิตา

ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร, วทบ., วทม., DScAg

Dr.Santhita Tungkajiwangkoon

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Agriculture

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

santhita.t@chandra.ac.th

การศึกษา

Doctor of Science in Agriculture (Bioscience), Tokai University, Japan

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

RESEARCH

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

RESPONSIBILITIES

Lecturer
  • Agricultural Innovation (นวัตกรรมเกษตร)
  • Plant Production (หลักการผลิตพืช)

ผลงานวิชาการ (RECENT PUBLICATIONS)

โครงการวิจัย

  • โครงการวิจัยเรื่องการเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบใบมะรุมในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิต และระบบกลูตาไธโอนที่เลี้ยง ในโรงเรือนระบบเปิดของพื้นที่จังหวัดชัยนาท สถานะหัวหน้าโครงการวิจัย 2555 (สกอ.) 

  • โครงการวิจัยเรื่องการพิสูจน์เอกลักษณ์และคุณสมบัติของแบคทีเรีย ยีสต์และราที่แยกจากเนื้อตาลโตนดสุก น้ำตาลสด และน้ำตาลเมา ในจังหวัดชัยนาท 2555   
  • โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตาลโตนด สถานะหัวหน้าโครงการวิจัย 2554
  • โครงการวิจัยเรื่องผลของการเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ต่อ การให้ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และการตอบสนองต่อ ความเครียด สถานะผู้ร่วมวิจัย 2554 (สกอ.) 
  • โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการใช้ประโยชน์กะทกรกและการอนุรักษ์ 2554 (สกอ.)

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา