อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

ผศ.โกเมนทร์  บุญเจือ

Assist. Prof. Komain Booncher

BSc / MSc / วท.บ., วท.ม.

คณะ: เกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Agriculture

komain.b@chandra.ac.th

การศึกษา

2542 วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม เกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2535 วท.บ. (ประมง) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ 

RESPONSIBILITIES

 • หลักการประมง (Principle of Aquaculture)

 • ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ (Ornamental Fish Production and Management)

ผลงานวิชาการ (PUBLICATIONS)

 • Sasitorn Hasin and Komain Booncher. (March 2020). Change in ground-dwelling arthropod communities in different agroecosystems in Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima province, Thailand. Agr. Nat. Resour. 54 139-149.

โครงการวิจัย

 • ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และด้วงผิวดินของระบบนิเวศ เกษตรเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 1

 • ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และด้วงผิวดินของระบบนิเวศ เกษตรเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2

 • ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และด้วงผิวดินของระบบนิเวศ เกษตรเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 3

 • การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การแพร่กระจายและ พฤติกรรมของมดเพื่อใช้เป็น ตัวชี้วัดทางชีววิทยาในระบบนิเวศเกษตร

 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูก สันหลังในดิน กับระบบการจัดการพื้นที่เกษตร ที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 • ความต้องการธาตุอาหารของอนูเบียสในระบบการปลูกพืชแบบไร้ดิน

 • การเปรียบเทียบคุณภาพดินและน้ำบางประการของบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่มีผลผลิตต่ำและสูง

 • การใช้ดอกพุทธรักษาสำหรับเร่งสีปลาหมอสี