อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.อำนาจ ภักดีโต

ผศ.ดร.อำนาจ ภักดีโต

Assist. Prof. Dr. Amnat Pakdeeto

วท.บ. / วท.ม. / PhD / BSc / MSc

คณะ: เกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Food Science and Technology

amnat.p@chandra.ac.th

การศึกษา

Ph.D. (Agricultural Chemistry) Tokyo University of Agriculture, Japan

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

RESEARCH

 • จุลชีววิทยาทางอาหาร, ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในอาหาร, อนุกรมวิธานแบคทีเรียในอาหาร

RESPONSIBILITIES

 • จุลชีววิทยาทางอาหาร
 • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมัก

ผลงานวิชาการ (PUBLICATIONS)

 • Pakdeeto, A., Naranong, N., and Tanasupawat, S. 2003. Diacetyl of lactic acid bacteria from milk and fermented foods in Thailand. The Journal of General and Applied Microbiology 49, 301-307.
 • Utarapichat, B., Pakdeeto, A., and Tanasupawat, S. 2006. Identification of halophilic lactic acid bacteria from shrimp paste (ka-pi). Thaksin Science Journal 3 (1), 71-84.
 • Tanasupawat, S., Pakdeeto, A., Namwong, S., Thawai, T., Kudo, T., and Itoh, T. 2006. Lentibacillus halophilus sp. nov., from fish sauce in Thailand. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 56, 1859-1863.
 • Pakdeeto, A., Tanasupawat, S., Thawai, C., Moonmangmee, M., Kudo, T., and Itoh, T. 2007. Lentibacillus kapialis nov., from fermented shrimp paste in Thailand. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 57, 364-369.
 • Tanasupawat, S., Pakdeeto, A., Thawai, C., Yukphan, P., and Okada, S. 2007. Identification of lactic acid bacteria from fermented tea leaves (miang) in Thailand and proposals of Lactobacillus thailandensis sp. nov., Lactobacillus camelliae sp. nov., and Pediococcus siamensis sp. nov. The Journal of General and Applied Microbiology 53, 7-15.
 •  Pakdeeto, A., Tanasupawat, S., Thawai, C., Moonmangmee, S., Kudo, T., and Itoh, T. 2007. Salinicoccus siamensis sp. nov., isolated from fermented shrimp paste in Thailand. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 57, 2004-2008.
 • Tanasupawat, S., Prasirtsak, B., Pakdeeto, A., and Thongchul, N. 2014. Characterization and fermentation products of Clostridium bytyricum strains isolated from Thai soils. Journal of Applied Pharmaceutical Science 4(04), 20-23.
 • Pakdeeto, A., Tawonatiwas, S., Danviriyakul, S., Nilnond, V. and Arayakarn, T. 2013. Diversity of Bacteria Yeast and Mold in Fermented Fish (Pla-ra) Fermentation Process in Chainat Province. Proceeding poster presentation of Higher Education Research Promotion Congress (HERP congress 1st), 21st-23rd January 2013. Pibulsongkram Rajabhat University, Amphoe Muang, Phitsanulok, Thailand.
 • Pakdeeto, A., Paholpak, S. and Tungkajiwangkoon, S. 2013. Identification and Characterization of Bacteria Yeast and Mold isolated from Ripe Palmyra Fruit Pulp, Palmyra Juice and Toddy in Chainat Province.  Proceeding poster presentation of the 6th RSPG Researchers Club Conference “Thai Resources : Bring the Best Thai Things to the World”, 21st-23rd December 2013, Srinagarind Dam, Amphoe Si Sawat, Kanchanaburi, Thailand.
  1. ณัฏฐ์นรี เอกระ ณิชนันท์ บุญมาก และ อำนาจ ภักดีโต. 2558. การหมักไวน์น้ำตาลสดผสมกระชายดำของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์มาตรฐานและยีสต์ที่แยกจากน้ำตาลเมา. วารสารเกษตรพระวรุณ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2558.

  โครงการวิจัย

  • ความหลากหลายของแบคทีเรีย ยีสต์ และราในกระบวนการหมักปลาร้า ในจังหวัดชัยนาท (สกอ.)

  • การพิสูจน์เอกลักษณ์และคุณลักษณะของแบคทีเรีย ยีสต์ และราที่แยกจากเนื้อตาลโตนดสุกน้ำตาลสด และน้ำตาลเมา ในจังหวัดชัยนาท 

  • การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตกรดอะซิติกและเซลลูโลสได้สูงจากผลไม้ท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท