อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

น.สพ.ดร. สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

น.สพ.ดร. สมเกียรติ ศีลสุทธิ์, สพ.., MS, PhD

Dr. Somkiat  Seilsuth, DVM, MS, PhD

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Food Science and Technology

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

somkiat.s@chandra.ac.th

การศึกษา

Ph.D. (Genomic Informatic) Hankyong National University, Korea

M.S. (Genomic Informatic) Hankyong National University, Korea

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

RESEARCH

 • ความปลอดภัยอาหาร พิษวิทยาทางอาหาร สัตวแพทยศาสตร์

RESPONSIBILITIES

Lecturer
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงวัย
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไทย
 • สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • วัตถุเจือปนในอาหารและพิษวิทยาทางอาหาร
 • โภชนศาสตร์
 • การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลงานวิชาการ (PUBLICATIONS)

 • Danviriyakul, S., Seilsuth, S., Nongyao, C., Kittipongpysan, S. & Rakkumsuk, T. (2011). Satisfaction and attitude survey of organic goat milk acceptance in Thailand. Proceedings of the third scientific conference of ISOFAR. Vol. 2: Socioeconomy, livestock, food quality, agro-ecology and knowledge dissimination. 28 September-1 October 2011. Republic of Korea.

 • Seilsuth, S. (1998). Antibiotic residues in beef slaughtering in Thailand. The 10th Animal Science Congress of AAAP. Japan.

 • Seilsuth, S. (1996). Effect of heat treatment on the quality of set yogurt made from raw milk. The 8th Animal Science Congress of AAAP. Japan.

 • สุภาณี ด่านวิริยะกุล, สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล, สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ และ นงเยาว์ จันทราช. (2556). อิทธิพลของรูปแบบการให้อาหารต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมแพะ. วารสารเกษตร 29(2): 107-116.

 • สมเกียรติ ศีลสุทธิ์, สุภาณี ด่านวิริยะกุล,ศุภชัย ศรีธิวงศ์, ธีระ รักความสุข, เยี่ยม คงสวัสดิ์ และ ศศิธร นาคทอง. (2552). การวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำมาตรฐานน้ำนมแพะ 1. การวิเคราะห์ องค์ประกอบ ในเชิงปริมาณและคุณภาพของน้ำนมแพะ และข้อจำกัดเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างน้ำนมโคและน้ำนมแพะ และ 2. การสรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิตนมแพะในประเทศไทย (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2551). รายงานวิจัย

 • สมเกียรติ ศีลสุทธิ์, สุภาณี ด่านวิริยะกุล, สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล และ นงเยาว์ จันทราช. (2552). การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพและการจัดการนมแพะสู่ปศุสัตว์อินทรีย์ (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2550-2552). รายงานวิจัย

 • สมเกียรติ ศีลสุทธิ์, สุภาณี ด่านวิริยะกุล, สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล และ นงเยาว์ จันทราช. (2549). การพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2549-2550). รายงานวิจัย

 • ธีระ รักความสุข, สมเกียรติ ศีลสุทธิ์, สุภาณี ด่านวิริยะกุล, สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล และ นงเยาว์ จันทราช. (2549). การหาความสัมพันธ์ของค่าทางโลหิตวิทยาและการจัดการและการผลิต   น้ำนมแพะ (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2549-2550). รายงานวิจัย

 • สมเกียรติ ศีลสุทธิ์. (2547). การพัฒนาระบบสุขศาสตร์ในฟาร์มแพะนมเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมแพะดิบโดยใช้ระบบการวิเคราะห์อันตราย ณ จุดวิกฤติ (HACCP) (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549). รายงานวิจัย

 • สมเกียรติ ศีลสุทธิ์. (2547). การพัฒนากรรมวิธีที่เหมาะสมในชุมชนผู้เลี้ยงแพะนมผลิตนมแพะสเตอริไรส์ (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2548). รายงานวิจัย

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา