อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

น.สพ.ดร. สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

น.สพ.ดร. สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

Dr. Somkiat  Seilsuth

สพ.บ. / MS / PhD

คณะ: เกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Food Science and Technology

somkiat.s@chandra.ac.th

การศึกษา

Ph.D. (Genomic Informatic) Hankyong National University, Korea

M.S. (Genomic Informatic) Hankyong National University, Korea

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

RESEARCH

 • ความปลอดภัยอาหาร พิษวิทยาทางอาหาร สัตวแพทยศาสตร์

RESPONSIBILITIES

 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงวัย
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไทย
 • สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • วัตถุเจือปนในอาหารและพิษวิทยาทางอาหาร
 • โภชนศาสตร์
 • การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลงานวิชาการ (PUBLICATIONS)

 • Danviriyakul, S., Seilsuth, S., Nongyao, C., Kittipongpysan, S. & Rakkumsuk, T. (2011). Satisfaction and attitude survey of organic goat milk acceptance in Thailand. Proceedings of the third scientific conference of ISOFAR. Vol. 2: Socioeconomy, livestock, food quality, agro-ecology and knowledge dissimination. 28 September-1 October 2011. Republic of Korea.

 • Seilsuth, S. (1998). Antibiotic residues in beef slaughtering in Thailand. The 10th Animal Science Congress of AAAP. Japan.

 • Seilsuth, S. (1996). Effect of heat treatment on the quality of set yogurt made from raw milk. The 8th Animal Science Congress of AAAP. Japan.

 • สุภาณี ด่านวิริยะกุล, สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล, สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ และ นงเยาว์ จันทราช. (2556). อิทธิพลของรูปแบบการให้อาหารต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมแพะ. วารสารเกษตร 29(2): 107-116.

 • สมเกียรติ ศีลสุทธิ์, สุภาณี ด่านวิริยะกุล,ศุภชัย ศรีธิวงศ์, ธีระ รักความสุข, เยี่ยม คงสวัสดิ์ และ ศศิธร นาคทอง. (2552). การวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำมาตรฐานน้ำนมแพะ 1. การวิเคราะห์ องค์ประกอบ ในเชิงปริมาณและคุณภาพของน้ำนมแพะ และข้อจำกัดเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างน้ำนมโคและน้ำนมแพะ และ 2. การสรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิตนมแพะในประเทศไทย (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2551). รายงานวิจัย

 • สมเกียรติ ศีลสุทธิ์, สุภาณี ด่านวิริยะกุล, สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล และ นงเยาว์ จันทราช. (2552). การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพและการจัดการนมแพะสู่ปศุสัตว์อินทรีย์ (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2550-2552). รายงานวิจัย

 • สมเกียรติ ศีลสุทธิ์, สุภาณี ด่านวิริยะกุล, สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล และ นงเยาว์ จันทราช. (2549). การพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจ (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2549-2550). รายงานวิจัย

 • ธีระ รักความสุข, สมเกียรติ ศีลสุทธิ์, สุภาณี ด่านวิริยะกุล, สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล และ นงเยาว์ จันทราช. (2549). การหาความสัมพันธ์ของค่าทางโลหิตวิทยาและการจัดการและการผลิต   น้ำนมแพะ (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2549-2550). รายงานวิจัย

 • สมเกียรติ ศีลสุทธิ์. (2547). การพัฒนาระบบสุขศาสตร์ในฟาร์มแพะนมเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมแพะดิบโดยใช้ระบบการวิเคราะห์อันตราย ณ จุดวิกฤติ (HACCP) (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549). รายงานวิจัย

 • สมเกียรติ ศีลสุทธิ์. (2547). การพัฒนากรรมวิธีที่เหมาะสมในชุมชนผู้เลี้ยงแพะนมผลิตนมแพะสเตอริไรส์ (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2548). รายงานวิจัย