อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ดร.ชินกร จิรขจรจริตกุล

ดร.ชินกร  จิรขจรจริตกุล

Dr.Chinnakorn Jirakajornjaritkul

วทบ. / วทม. / ปร.ด.

คณะ: เกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Agriculture

chinnakorn.j@chandra.ac.th

การศึกษา

2564 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย

2552 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

2544 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเทศไทย

RESEARCH

การผลิตเห็ด

การผลิตข้าว

การผลิตผัก

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

RESPONSIBILITIES

 • Royal Theory for Agriculture (เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ)

 • Mushroom Production (การผลิตเห็ด)

 • Soil and Irrigation in Agricultural Management (การจัดการดินและชลประทานเพื่อการเกษตร)

ผลงานวิชาการ (RECENT PUBLICATIONS)

 • Jirakajornjaritkul, C., Srisaad, K. and Khaengkhan, P. (2021). Changes in germination of the aged rice seeds after priming with rice bran, husks, brassinosteroids and chitosan. International Journal of Agricultural Technology. 2021Vol. 17(3):871-882 (Volume17, Number3, May  2021)
 • อรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์, สถาพร ถาวรอธิวาสน์, ชินกร จิรขจรจริตกุลและสุภาพร คำปลิว. (2563). การบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : 166-173
 • อรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์, สถาพร ถาวรอธิวาสน์, ชินกร จิรขจรจริตกุล, วิจิตร จารุโณประถัมภ์, นิธิพล พุฒิและบุลากร เกิดสุวรรณ. (2562). การพัฒนานักวิจัยชุมชนโดยใช้ชุมชนต้นแบบเป็นห้องเรียน กรณีศึกษาชุมชนบ้านสระไม้แดง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท. ภูพานสาส์น ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคมธันวาคม 2562 : 133-151
 • สุรพล พหลภาคย์และชินกร จิรขจรจริตกุล. (2553). การศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงตามทัศนะของนักศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. จันทรเกษมสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 31 (2010) กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 : 24-33

โครงการวิจัย

 • สมรรถวิสัยด้านทักษะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ปี 2552) (หัวหน้าโครงการ)
 • การกระตุ้นผู้เรียนวิชาวิทยาการผลิตเห็ดด้วยการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบอัตนัย และ Oral Test (ปี 2553) (หัวหน้าโครงการ)
 • การศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงตามทัศนะของนักศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ปี 2553) (หัวหน้าโครงการ)
 • การเสริมความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อลดอัตราการพ้นสภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรและชีวภาพ (ปี 2553) (ผู้ร่วมวิจัย)
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและความผูกพันต่อสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ปี 2553) (ผู้ร่วมวิจัย)
 • การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาการขยายพันธุ์พืช (ปี 2554) (หัวหน้าโครงการ)
 • เปรียบเทียบผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของเห็ดฟาง ในตะกร้าโดย ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางธรรมชาติในชุมชนห้วยกรด จังหวัดชัยนาท (ปี 2554) (หัวหน้าโครงการ)
 • การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับเห็ดตีนแรดในกระถาง (ปี 2555) (หัวหน้าโครงการ)
 • ผลของการใช้สารไคโตซานและฮอร์โมนบราสสิโนสเตอรอยด์ต่อการงอกการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของข้าวปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง (ปี 2560) (หัวหน้าโครงการ)
 • การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน จังหวัดราชบุรี (งบประมาณปี 2562) (หัวหน้าโครงการ)
 • การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนดเพื่อการจัดการตนเองของชุมชนตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (งบประมาณปี 2563) (ผู้ร่วมวิจัย)
 • การใช้วัสดุเพาะในท้องถิ่นเพื่อการผลิตเห็ดภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิกศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (งบประมาณปี 2564) (ผู้ร่วมวิจัย)
 • การทำปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดเก่าเพาะเห็ดภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิกศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (งบประมาณปี 2564) (ผู้ร่วมวิจัย)

TRAININGS

 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ปี 2558

 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2559

 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ปี 2562