อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ศิรส ทองเชื้อ

ผศ.ดร.ศิรส ทองเชื้อ

Assist. Prof. Dr.Siros Tongchure

วทบ. / ศศ.ม. / Ph.D. 

คณะ: เกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Agriculture

siros.t@chandra.ac.th

การศึกษา

2558 Doctor of Philosophy (Agricultural Economics) University of New England, Australia.

2551 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

RESEARCH

การตลาดธุรกิจเกษตร

 

RESPONSIBILITIES

  • การตลาดธุรกิจเกษตร

ผลงานวิชาการ

ตำรา/หนังสือ

ศิรส ทองเชื้อ. (2562). หน่วยที10 การจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ปิลันธนา แป้นปลื้ม และ ศิรส ทองเชื้อ. (2562). หน่วยที่ 7 การจัดการธุรกิจผัก. ชุดวิชาการ จัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ศศิรส ทองเชื้อ. (2561). หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน. ชุดวิชาการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ศิรส ทองเชื้อ. (2560). การจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม.

ศิรส ทองเชื้อ. (2560). หน่วยที่ 3 ระบบการผลิต การผลิตและการเลือกทำเลที่ตั้งในการผลิตใน ธุรกิจการเกษตร. ชุดวิชาการจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ปิลันธนา แป้นปลื้ม และ ศิรส ทองเชื้อ. (2559). หน่วยที่ 7 การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่าง ประเทศด้านทรัพยากรมนุษย์. ชุดวิชาธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บทความทางวิชาการ

Jatuporn , Sukprasert P., Tongchure S., Suvanvihok V., and Thongkaew S. (July 2020). Forecasting import demand of table grapes: empirical evidence from thailand. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 10(2): 578-586.

Aroonluk, S., Prasertkul, T., Tongchure, S., Phitchayapon, and Talubnak, C. (April 2020). The utilization of leguminous Grilicidia sepium as natural fertilizers to improve soil fertility. International Journal of Agricultural Technology, 16(3): 545-552.

Natthapong Wichai-utcha, Siros Tongchure Wonlop Buachoom Orathai Chavalparit (March 2019).

Eco-efficiency analysis of high density polyethylene resin by integrated life cycle assessment and life cycle cost. International Journal of Management and Business Research, 9(1): 1–9.

Siros Tongchure and Ittidej Seangp (August 2016 ). Factors affecting foreign tourists’ satisfaction and intention to return: a study in agro-tourism at amphawa community, samut songkhram province, Thailand. PROCEEDINGS 4 th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV) (p. 395-403). มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

พัฒน์รพี สืบขจร พัฒนา สุขประเสริฐ และ ศิรส ทองเชื้อ. (มิถุนายน 2562). รูปแบบกาปฏิบัติการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรต้นแบบของประเทศไทย.  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 37(2): 342-354.

ศิรส ทองเชื้อ  สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์ ฤทธิพล ยีรัมย์ และจันทรรัตน์ พิชญภณ. (มีนาคม 2561).

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไม้ดัดแคฝรั่งในกระถางระหว่างการใส่ปุ๋ยเคมีและน้ำหมักชีวภาพ.

ารปรารราติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 1 มีนาคม 2561 (น.462-472). มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

ศิรส ทองเชื้อ สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล สรินยา สาวงษ์ และอิทธิเดช แสงพวง. (มีนาคม 2561). การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม . การ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 1 มีนาคม 2561 (น.1618-1628). มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

โครงการวิจัย

  • การพัฒนารูปแบบไม้ดัดไทยด้วยแคฝรั่ง (หัวหน้าโครงการวิจัย) งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

  • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยศักยภาพของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (หัวหน้า โครงการวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันและใช้เป็นวัสดุต้นกล้า (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทรเกษม

  • เทคโนโลยีการเพาะเห็ดมิลค์กี้ (Calocybe indica Purkay.& A. Chandra) ในเชิงพาณิชย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับนักท่องเที่ยวชาว ต่างประเทศของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขตภาคตะวันตกในประเทศไทย (หัวหน้าโครงการวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน จังหวัดราชบุรี (ผู้ร่วม โครงการวิจัย) ปีงบประมาณ 2562 สวทช.

  • แนวทางการลดการเพิ่มหนี้สินสะสมอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านดอน ซาก ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  • โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) งบประมาณ กองทุนจัดรูปที่ดิน

  • แนวทางการลดการเพิ่มหนี้สินสะสมอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านดอนซาก ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (ระยะที่ 2) (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม