อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ดร.สันติธรรม โชติประทุม

ดร.สันติธรรม โชติประทุม

Dr. Suntitham Chotipratoom

วท.บ. / วท.ม. / PhD / BSc / MSc

คณะ: เกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Food Science and Technology

suntitham.c@chandra.ac.th

การศึกษา

2555 Ph.D. (Food Engineering) Kyung Hee University, Republic of Korea

2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย

2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประเทศไทย

RESEARCH

 • วิศวกรรมอาหาร

RESPONSIBILITIES

 • วิศวกรรมอาหาร
 • การแปรรูปอาหาร

ผลงานวิชาการ (PUBLICATIONS)

 • สันติธรรม โชติประทุม และสมเกียรติ  ศีลสุทธิ์. 2543. การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใบเตยคั้นในการผลิตไวน์สีเขียว (Study of an Optimum Ratio of Extracted Pandan: White Wine Turn in to green wine). ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

 • สันติธรรม โชติประทุม และยุพร พืชกมุทร. 2546. การศึกษาการเกิดเจลของผลิตภัณฑ์ระหว่างผงเต้าหู้และเนื้อหมูบด (Study on The Gelation of The Product from Tofu Powder and Ground Pork). วิทยานิพนธ์, สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

 • สันติธรรม โชติประทุม. 2548. บทความ กว่าจะเป็นโรงงาน GMP. เปิดโลกทัศน์น้ำนมแพะ 65ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, คณะเกษตรและชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. หน้า  20-25.

 • Suntitham Chotipratoom, Moo-Yeol Baik and Byung-Yong Kim. 2012. Freeze-thaw Stability, Glass Transition and Retrogradation Behavior of Conventionally and Ultra High Pressure-assisted Modified Corn Starches. Thesis of Ph.D., Kyung Hee University, Republic of Korea.

 • Suntitham Chotipratoom, Seung-Hyun Cho, Hyun-Wook Choi, Hyun-Seok Kim, Byung-Yong Kim and Moo-Yeol Baik. 2014. High hydrostatic pressure (HHP)-assisted starch modification: acid hydrolysis, hydroxypropylation, acetylation, cross-linking and cationization. Journal of Applied Glycoscience. Vol. 61 (2014) No. 2 p. 31-34.

 • สันติธรรม โชติประทุม และจันทร์จิรา  พิมพาเรียน.  2548. การวิจัยเชิงปฏิบัติการชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยของส้มตำในแหล่งท่องเที่ยวของเกาะรัตนโกสินทร์ (Community Participatory Action Research to Develop Food Safety Management System (Som-Tum) in Tourism Sites around Rattanakosin Area). (เงินทุนวิจัยจาก สกอ. นำเสนอที่ มรภ. พระนคร)

 • Suntitham Chotipratoom, Sung-Woo Kim, Byung-Yong Kim and Moo-Yeol Baik. 2008. Freeze-thaw stability of cross-linked and hydroxypropylated waxy and non-waxy rice starches. Department of food science and biotechnology, Kyung Hee University, Yong-in, Korea. Proceeding poster presentation in 2008 AACC international annual meeting, Hawaii, USA (Abstract pp. A81).

 • Suntitham Chotipratoom, Hyun-Shik Choi, Byung-Yong Kim and Moo-Yeol Baik. 2008. Physicochemical properties of non-thermally hydroxypropylated cornstarch using ultra high pressure: II. Effect of propylene oxide concentration. Department of food science and biotechnology, Kyung Hee University, Yong-in, Korea. Proceeding poster presentation in 14th word congress of food science and technology, Shanghai, China.

 • Suntitham Chotipratoom, Ji-Hye Shin, Byung-Yong Kim and Moo-Yeol Baik . 2009. Freeze-thaw stability and shear, acid and heat resistance of non-thermally cross-linked corn starch using ultra high pressure. Department of food science and biotechnology, Kyung Hee University, Yong-in, Korea. Proceeding poster presentation in IFT 2009 annual meeting + food expo, California, USA.

 • Suntitham Chotipratoom, Byung-Yong Kim, Moo-Yeol Baik and Cheon-Seok Park. 2010. Physicochemical properties of non-thermally acetylated and cross-liked cornstarches with STMP using ultra high pressure. Department of food science and biotechnology, Kyung Hee University, Yong-in, Korea. Proceeding poster presentation in ACS 239th international meeting, California, USA. (P-25615, Abstract pp. 57)

 • Suntitham Chotipratoom, Byung-Yong Kim and Moo-Yeol Baik. 2011. Glass transition and freeze-thaw stability of ultra high pressure-assisted hydroxypropylated corn starch. Department of food science and biotechnology, Kyung Hee University, Yong-in, Korea. Proceeding poster presentation in 2011 international symposium and annual meeting of the KSABC, Jeju, Korea. (PBM-71, Abstract pp. 184)