อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล

ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล

Assist. Prof. Dr.Supanee Danviriyakul

วท.บ. / M.S. / PhD / BSc / MSc / PhD

คณะ: เกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Food Science and Technology

supanee.d@chandra.ac.th

การศึกษา

2544 Ph.D. (Food Science) Mississippi State University, USA

2539 Master of Science (Food Science) Mississippi State University, USA

2534 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

RESEARCH

 • Food chemistry, Analytical food chemistry, Physico-chemical study, Oxidation, Encapsulation, Dairy science, Sensory evaluation

RESPONSIBILITIES

 • การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
 • เคมีอาหาร
 • การแปรรูปอาหาร
 • หลักการวิเคราะห์อาหาร
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

ผลงานวิชาการ (PUBLICATIONS)

 • สุภาณี ด่านวิริยะกุล, สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล, สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ และ นงเยาว์ จันทราช. 2556. อิทธิพลของรูปแบบการให้อาหารต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมแพะ. วารสารเกษตร 29(2): 107-116.

 • พัชรา ธัญญานันท์, สุดา สันติสุขบำรุง, พิชามญชุ์ สว่างสุข และ สุภาณี ด่านวิริยะกุล. 2552. การศึกษาปริมาณเจลแลนกัมและแคลเซียมแลคเตทต่อความคงตัวในการกระจายตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ในน้ำกระเจี๊ยบ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. 17-20 มีนาคม 2552. กรุงเทพฯ.

 • Danviriyakul, S., Seilsuth, S., Nongyao, C., Kittipongpysan, S. & Rakkumsuk, T. 2011. Satisfaction and attitude survey of organic goat milk acceptance in Thailand. Proceedings of the third scientific conference of ISOFAR. Vol. 2: Socioeconomy, livestock, food quality, agro-ecology and knowledge dissimination. 28 September-01 October 2011. Republic of Korea.

 • Silva, J.L., Kim, T., and Danviriyakul, S.  2003. Development of food products   from Channel catfish (Ictalurus punctatus) by products.  Advances in    Seafood Byproducts. Alaska Sea Grant College Program-AK-SG-03-01.

 • Hardas, N., Danviriyakul, S., Foley, J. L., Nawar, W. W., and Chinachoti, P. 2002. Effect of relative humidity on the oxidative and physical stability of encapsulated milk fat. JAOCS 79: 151-158.

 • Danviriyakul, S., McClements, D. J., Decker, E., Nawar, W. W., and Chinachoti, P. 2002. Physical stability of spray-dried milk fat emulsion as affected by emulsifiers     and processing conditions.  J. Food Sci. 67 (6): 2183-2189.

 • Hardas, N., Danviriyakul, S., Foley, J.L., Nawar, W.W. and Chinachoti, P. 2000. Accelerated stability studies of microencapsulated anhydrous milkfat. Lebensmittel-Wissenschaft und –Technologie 33(7): 506-513.

โครงการวิจัย

 • การศึกษาความสัมพันธ์ของประเภทอาหารและคุณภาพน้ำนมแพะ: องค์ประกอบทางเคมีและกลิ่นรส. (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2549: หัวหน้าโครงการวิจัย)

 • สภาพการผลิตและคุณภาพน้ำนมแพะทางจุลชีวะที่ได้จากระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน. (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2549: ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

 • การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและการจัดการนมแพะสู่ปศุสัตว์อินทรีย์ปีที่ 1. (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2550: ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

 • การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและการจัดการนมแพะสู่ปศุสัตว์อินทรีย์ปีที่ 2. (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2551: ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานแปรรูปเนยแข็งสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย” (งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557: หัวหน้าโครงการวิจัย)