อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล

ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล, วท.บ., M.S., PhD

Assist. Prof. Dr.Supanee Danviriyakul, BSc, MSc, PhD

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Food Science and Technology

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

supanee.d@chandra.ac.th

การศึกษา

2544 Ph.D. (Food Science) Mississippi State University, USA

2539 Master of Science (Food Science) Mississippi State University, USA

2534 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

RESEARCH

 • Food chemistry, Analytical food chemistry, Physico-chemical study, Oxidation, Encapsulation, Dairy science, Sensory evaluation

RESPONSIBILITIES

Lecturer
 • การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
 • เคมีอาหาร
 • การแปรรูปอาหาร
 • หลักการวิเคราะห์อาหาร
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

ผลงานวิชาการ (PUBLICATIONS)

 • สุภาณี ด่านวิริยะกุล, สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล, สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ และ นงเยาว์ จันทราช. 2556. อิทธิพลของรูปแบบการให้อาหารต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมแพะ. วารสารเกษตร 29(2): 107-116.

 • พัชรา ธัญญานันท์, สุดา สันติสุขบำรุง, พิชามญชุ์ สว่างสุข และ สุภาณี ด่านวิริยะกุล. 2552. การศึกษาปริมาณเจลแลนกัมและแคลเซียมแลคเตทต่อความคงตัวในการกระจายตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ในน้ำกระเจี๊ยบ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. 17-20 มีนาคม 2552. กรุงเทพฯ.

 • Danviriyakul, S., Seilsuth, S., Nongyao, C., Kittipongpysan, S. & Rakkumsuk, T. 2011. Satisfaction and attitude survey of organic goat milk acceptance in Thailand. Proceedings of the third scientific conference of ISOFAR. Vol. 2: Socioeconomy, livestock, food quality, agro-ecology and knowledge dissimination. 28 September-01 October 2011. Republic of Korea.

 • Silva, J.L., Kim, T., and Danviriyakul, S.  2003. Development of food products   from Channel catfish (Ictalurus punctatus) by products.  Advances in    Seafood Byproducts. Alaska Sea Grant College Program-AK-SG-03-01.

 • Hardas, N., Danviriyakul, S., Foley, J. L., Nawar, W. W., and Chinachoti, P. 2002. Effect of relative humidity on the oxidative and physical stability of encapsulated milk fat. JAOCS 79: 151-158.

 • Danviriyakul, S., McClements, D. J., Decker, E., Nawar, W. W., and Chinachoti, P. 2002. Physical stability of spray-dried milk fat emulsion as affected by emulsifiers     and processing conditions.  J. Food Sci. 67 (6): 2183-2189.

 • Hardas, N., Danviriyakul, S., Foley, J.L., Nawar, W.W. and Chinachoti, P. 2000. Accelerated stability studies of microencapsulated anhydrous milkfat. Lebensmittel-Wissenschaft und –Technologie 33(7): 506-513.

โครงการวิจัย

 • การศึกษาความสัมพันธ์ของประเภทอาหารและคุณภาพน้ำนมแพะ: องค์ประกอบทางเคมีและกลิ่นรส. (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2549: หัวหน้าโครงการวิจัย)

 • สภาพการผลิตและคุณภาพน้ำนมแพะทางจุลชีวะที่ได้จากระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน. (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2549: ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

 • การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและการจัดการนมแพะสู่ปศุสัตว์อินทรีย์ปีที่ 1. (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2550: ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

 • การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและการจัดการนมแพะสู่ปศุสัตว์อินทรีย์ปีที่ 2. (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2551: ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานแปรรูปเนยแข็งสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย” (งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557: หัวหน้าโครงการวิจัย)

   

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา