อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.จันทรรัตน พิชญภณ

ผศ.ดร.จันทรรัตน พิชญภณ

Assist. Prof. Dr. Chantharat Phitchayaphon

วท.บ. / วท.ม. / ปร.ด.

คณะ: เกษตรและชีวภาพ 

สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Food Science and Technology

chantharat.p@chandra.ac.th

การศึกษา

2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

RESEARCH

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

RESPONSIBILITIES

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 • เทคโนโลยีชา กาแฟและโกโก้
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาติและขนมอบ
 • หลักการประกันคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร

ผลงานวิชาการ (PUBLICATIONS)

 • Phimpharian, C., A. Jangchud, K. Jangchud, N. Therdthai, W. Prinyawiwatkul and HK. No. 2011. Physicochemical characteristics and sensory optimization of pineapple leather snack as affected by glucose syrup and pectin concentrations. International Journal of Food Science and Technology. 46: 972-981.

 • Phimpharian, C. and K. Pornpimol. 2014. Effect of cooking methods and conditions on total anthocyanin and physical properties of black glutinous rice. Food Innovation Asia Conference 2014. 12 -13th June 2014. Bangkok, Thailand

 • Phimpharian, C., A. Jangchud, K. Jangchud and N. Therdthai. 2012. Simulation of drying of the  extruded pineapple paste. 2nd International Seminar on Food and Agricultural Sciences  2012. 4 – 6th September 2012. Kuala Lumpur, Malaysia.

 • Phimpharian, C., A. Jangchud, K. Jangchud and N. Therdthai. 2010. Drying kinetics of pineapple sheet in a tunnel dryer. IFT10 Annual  Meeting Chicago. 17-20th July 2010. IL, USA.

 • Phimpharian, C., A. Jangchud, K. Jangchud and N. Therdthai. 2009. Effect of hydrocolloid types and concentrations on pineapple leather characteristics. 11th Agro-Industrial Conference. 18 -19th June 2009. Bangkok, Thailand.

โครงการวิจัย

 • การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สับปะรดแผ่น ปี 2556

 • อิทธิพลของสารเคลือบผิวบางชนิดต่อคุณภาพมะนาวในระหว่างการเก็บรักษา ปี 2545