อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์

ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์

Dr.Kalyakorn Wongrak

วทบ. / วทม. / Ph.D.

คณะ: เกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Agriculture

kalyakorn.w@chandra.ac.th

การศึกษา

2557 Doctor of Philosophy (Animal breeding and Genetics, Livestock Production System) University of Goettingen, Germany

2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

RESEARCH

 การผลิตและการจัดการปศุสตว์

RESPONSIBILITIES

Lecturer
  • การผลิตและการจัดการปศุสตว์

  • การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอย่าง

ผลงานวิชาการ (RECENT PUBLICATIONS)

  • Daş, G., Hennies, M., Sohnrey, B., Rahimian, S., Wongrak, K., Stehr, Gauly, M., (April 2017). A comprehensive evaluation of an ELISA for the diagnosis of the two most common ascarids in chickens using plasma or egg yolks. Parasites & Vectors, 10 : 187.

  • อรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์, สถาพร ถาวรอธิวาสน์ และ กัลยกร วงศ์รักษ์ (กรกฎาคม 2561) กลยุทธ์การสอนของหลักสูตรรัฐประสานศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. ใน การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1, วันที8 ธันวาคม พ.ศ. 2560. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ประชุมเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ สถาบันอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก. หน้า 1-13.

โครงการวิจัย

  • ศักยภาพการผลิตและวิถีตลาดของโคเนื้อในจังหวัดชัยนาท (โครงการศึกษางานวิจัยและพัฒนางานด้านปศุสัตว์, โครงการงบพัฒนาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2561)

  • ศักยภาพการผลิตและความสำเร็จของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท (โครงการศึกษางานวิจัยและ พัฒนางานด้านปศุสัตว์, โครงการงบพัฒนาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2561)