อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

ดร.สุวิจักขณ์  อรุณลักษณ์

Dr.Suvichark Aroonluk

วทบ. / วทม. / ปร.ด.

คณะ: เกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์
Faculty of Agriculture and Life Sciences,
Department of Agriculture

suvichark.a@chandra.ac.th

การศึกษา

2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

2554 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

2551 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

RESEARCH

จุลินทรีย์ทางการเกษตร เทคโนโลยชีวภาพทางการเกษตร

RESPONSIBILITIES

  • จุลินทรีย์ทางการเกษตร
  • เทคโนโลยชีวภาพทางการเกษตร

ผลงานวิชาการ (RECENT PUBLICATIONS)

Aroonluk, S., Prasertkul, T., Tongchure, S., Phitchayapon, C., and Talubnak, C. (2020). The utilization of leguminous grilicidia sepium as natural fertilizers to improve soil fertility. International Journal of Agricultural Technology, 16(3): 545-552

Aroonluk, S.* DIVERSITY OF LEGUMINOUS Gliricidia sp. IN THAILAND AND UTILIZATION OF Gliricidia sepium AS A COMPOST FERTILIZER FOR SOIL IMPROVEMENT. Journal of Sustainability Science and Management Volume 16 Number 6, August 2021: 138-147

โครงการวิจัย

  • สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ, สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล. (2560). การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของแคฝรั่ง และการใช้ประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพของดินชุดจังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร
  • สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ, ศิรส ทองเชื้อ, จันทรรัตน์ พิขญภณ. (2562). การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันและใช้เป็นวัสดุปลูกต้นกล้า. กรุงเทพมหานคร