อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ดร.จุฬาลักษณ์ ตลับนาค

ดร.จุฬาลักษณ์ ตลับนาค

Dr.Chulalak Talubnak

วทบ. / วทม. / ปร.ด.

คณะ: เกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา: เกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Agriculture

chulalak.t@chandra.ac.th

 การศึกษา

2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย

2553 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย

2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย

RESEARCH

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช

RESPONSIBILITIES

  • หลักการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร
  • ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด

ผลงานวิชาการ (RECENT PUBLICATIONS)

  • Aroonluk, S., Prasertkul, T., Tongchure, S., Phitchayapon, , and Talubnak, C. (2020). The utilization of leguminous grilicidia sepium as natural fertilizers to improve soil fertility. International Journal of Agricultural Technology, 16(3): 545-552.
  • อังค์วรา ดาราพาณิชย์  จุฬาลักษณ์ ตลับนาค สุริยสิทธิ์ สมนึก และถนิมนันต์ เจนอักษร. (มิถุนายน 2562). การสร้างเอนไซม์ของเชื้อราสาเหตุโรคทางใบของไม้ประดับ. วารสารเกษตรพระจอม เกล้า, 37(2): 250-261.

โครงการวิจัย

  • การพัฒนากระบวนการการผลิตผักปลอดภัยแบบครบวงจร แบบมีส่วนร่วมของตำบลบ้านเชี่ยน จังหวัดชัยนาท (งบประมาณรายได้ 2562).