อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อาจารย์อุดมศักดิ์ ผ่องศรี

อาจารย์อุดมศักดิ์ ผ่องศรี, วทบ., วทม.

Udonsak Pohngsri

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Agriculture

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

udomsak.p@chandra.ac.th

การศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) (พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ประเทศไทย

RESEARCH

เทคโนโลยีการผลิตเห็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

RESPONSIBILITIES

Lecturer
  • หลักการผลิตพืช
  • นวัตกรรมการเกษตร

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา