อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล, วท.บ., วท.ม. 

Assist. Prof. Sumetee Kittipongpysan, BSc, MSc

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Agriculture

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

sumetee.k@chandra.ac.th

การศึกษา

2534 Embryo Transfer Certificate, New Castle University, Australia

2531 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

2526 วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

RESPONSIBILITIES

Lecturer
 • Animal Nutrition and Feeding (โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์)

ผลงานวิชาการ (PUBLICATIONS)

 • Waewaree Boontiam and Sumetee Kittipongpysan. (April 2019). Effect of dietary palm kernel meal supplementation on growth performance, blood metabolites, microbial population and carcass characteristics of growing-meat quails. International Journal of Poultry Science, 18(5): 201-
  • สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล สมเดช เฉยไสย แวววรี บุญเทียม สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์ และสุรพล พหลภาคย์. (2563) การผลิตแก๊สชีวภาพและต้นทุนการผลิตของระบบแก๊สชีวภาพจากมูลแพะนม. การ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 วันที17-18 สิงหาค2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. (น.213-222).

  • ศิรส ทองเชื้อ สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล สรินยา สาวงษ์ และอิทธิเดช แสงพวง. (2561). การ ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุม วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 1 มีนาค2561 (น.1618-1628). มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

  รางวัลที่เคยได้รับ (AWARDS)

  • รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยที่ทำงานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

   

  โครงการวิจัย

  • คุณค่าทางโภชนะของผักตบชวาที่หมักด้วยเชื้อรา Pleurotus sajor-caju และสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข่ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมผักตบชวาหมัก (หัวหน้าโครงการวิจัย)
  • Apparent digestibility of energy, cell wall constituents, crude protein of water hyacinth at different levels for growing ducks (หัวหน้าโครงการวิจัย)
  • The utilization of water hyacinth for broilers (หัวหน้าโครงการวิจัย)
  • การใช้ผักตบชวาแห้งทดแทนข้าวโพดในอาหารเป็ดเนื้อที่เสริมด้วยน้ำย่อยสำเร็จรูป (หัวหน้าโครงการวิจัย)
  • การศึกษาพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่เหมาะสมสำหรับปลูกในดินเหมืองแร่เก่า (หัวหน้าโครงการวิจัย)
  • คุณค่าทางโภชนะของกากมะพร้าวหมักด้วยเชื้อราและสมรรถภาพการผลิตของนกกระทา ที่เลี้ยงด้วย อาหารผสมกากมะพร้าวหมัก (หัวหน้าโครงการวิจัย)
  • สภาวะแวดล้อมคลองย่อยของคลองลาดพร้าว พ.ศ. 2542 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
  • Change in nutrients composition of water hyacinth after treated with selected fungi (หัวหน้าโครงการวิจัย)
  • ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในน้ำและดินตะกอนที่มีต่อสัตว์น้ำบริเวณคลองลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วมวิจัย)
  • การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน: “น้ำพริกปลาดุกฟู” กลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร (หัวหน้าโครงการวิจัย)
  • สภาพการผลิตและคุณภาพน้ำนมแพะทางจุลชีวะที่ได้จากระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน (หัวหน้าโครงการวิจัย)
  • สภาพการผลิตและคุณภาพน้ำนมแพะทางจุลชีวะที่ได้จากระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน 1) ค่า ปนเปื้อนทางจุลชีวะในน้ำนม 2) ค่าทางจุลชีวะในสิ่งอุปกรณ์รีดเก็บนม บุคลากร และการประเมินสภาพ การผลิต (หัวหน้าโครงการวิจัย)

  ปรัชญา

  ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา