คณะเกษตรและชีวภาพ
 
popup
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
slide
1 / 7
2 / 7
พิธีมอบวุฒิบัตรอาจารย์นักวิจัยดีเด่นปี 2563
3 / 7
พิธีมอบวุฒิบัตรอาจารย์นักวิจัยดีเด่นปี 2563
4 / 7
5 / 7
ประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องอบแห้ง ณ มรภ. เทพสตรี
6 / 7
รางวัลรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สวทช. 2563
7 / 7
"พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรมคณะ
วันที่ 23 ส.ค. คณะผู้บริหารคณะเกษตรและชีวภาพร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมธรรมะออนไลน์
วันที่ 14 ส.ค. 64 ให้บริการงานอบรมวิชาการรูปแบบออนไลน์ การขยายพันธ์แคคตัส
วันที่ 11ส.ค.64 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรและการประกอบการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา