คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
slide
1 / 6
รับสมัครนักศึกษาใหม่
2 / 6
รับสมัครนักศึกษาใหม่
3 / 6
รับสมัครรอบที่ 5
4 / 6
ประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องอบแห้ง ณ มรภ. เทพสตรี
5 / 6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ประกวดนวัตกรรมอาหา ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
6 / 6
"พิพิธภัณฑ์เกษตร" ณ ห้องพิพิธภัณฑ์เกษตร ชั้น 2 คณะเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรมคณะ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในรูปแบบออนไลน์ Work From Home
วันที่ 24 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะในรูปแบบออนไลน์ Work From Home
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารคณะเกษตรและชีวภาพ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ประกวดนวัตกรรมอาหาร และรองชนะเลิศอับดับที่1 กีฬาพื้นบ้าน ณ ม.ราชภัฏอุ