คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดสระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกรักษาพันธ์ข้าวพื้นถิ่นชัยนาท วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์นักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า วันที่ 30 กรกฎาคม 2559