คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
การประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏครั้งที่ 18 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
กิจกรรมขวัญข้าววันที่ 23-24 พ.ย. 60 ณ เขตพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์ข้าว มรภ.จันทรเกษม-ชัยนาท
โครงการอบรมพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการการผลิตเห็ดแบบครบวงจร วันที่ 23-24 ก.ย. 2560 ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม