คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
กิจกรรม อบรมการการจัดการโรคพืชที่สำคัญของส้มโอจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 28 มี.ค. และ 4 เม.ย. 2560 ณ สวนส้มโอ อำเภอสรรคบุรีและอำเภอมโนรมณ์ จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมอบรมการผลิตปุ๋ยหมัก City to Soil และผักอินทรีย์ วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเขตจตุจักร และแปลงเกษตรเลียบคลองบางเขน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการแนะนำอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4) คณะเกษตรและชีวภาพ