คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
อาจารย์ และนักศึกษา จากพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยียมชมงานการผลิตไบโอแก็สจากมูลแพะ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 21 ก.ค. 2560
อบรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลแพะเพื่อใช้ในครัวเรือน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการผลิตเห็ดถั่งเช่าเมือง" วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2560