คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปี 2559 วันที่ 21 ก.ย. 2559
โครงการพี่น้องเกษตรรักษ์กสิกรรมวิถีไทยปลูกข้าวนาโยน 15 ก.ย. 2559