คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
โครงการบริการวิชาการ "หลักสูตรอบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ" วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ตาลโตนด จังหวัดชัยนาท
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพสินค้าอาหารกลุ่มน้ำพริก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลาดเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 23-25 ก.พ. 2561