คณะเกษตรและชีวภาพ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคณะ
ร่วมเฝ้ารับเสด็จและถวายผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับตาลโตนด ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด ต ห้วยกรด จ ชัยนาท วันที่ 11 ม.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนจากผลิตภัณฑ์ก๊าซชีวภาพและพลังงานแสงอาทิตย์” วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
งานมหกรรมอาหารปลอดภัยและปลาร้าดีเมืองสาปยา ณ บริเวณตลาดบางกระเบื้อง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วันที่ 20 ธันวาคม 2560