คณะเกษตรและชีวภาพร่วมงานกิจกรรมกีฬานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม “เทาเหลืองเกมส์”

ครั้งที่ 20