การบริการวิชาการแก่สังคม

หมายถึง งานที่ปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือว ิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงการบริการว ิชาการที่มีค่าตอบแทน
และบร ิการแบบให้เปล่า

แผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ มีนโยบายที่มุ่งเน้นบริการวิชาการดังต่อไปนี้

            1. ให้เน้นจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงาน โดยใช้องค์ความรู้ของคณะได้แก่  นมแพะ เห็ดคอนโดฯ

            2. พื้นที่เป้าหมายในเบื้องต้น คือจังหวัดชัยนาท พื้นที่ที่คณาจารย์มีผลงานวิจัยหรือเครือข่าย กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งคณะมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเป็นแหล่งเรียนและสำหรับบริการชุมชน

            3. ต้องมีการสร้างเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย

            4. ต้องสร้างความยั่งยืนในการบริการในพื้นที่เป้าหมาย

            จุดเน้น ให้บริการด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยีการอาหาร และจำเป็นที่จะต้องสำรวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเป็นสำคัญ  และต้องมีการบูรณาการใน 3 ลักษณะได้แก่

            1.การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย

            2. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

            3. การนำปัญหาที่พบจากการบริการวิชาการสู่การวิจัยเพื่อเป็นคำตอบให้กับชุมชนเป้าหมาย