ประกันคุณภาพ

:: แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561–2565(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)ปี 2564
:: แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง 2563ปี 2564
:: แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561–2565(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)ปี 2563
:: แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561 – 2565ปี 2563
:: แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ปี 2563
:: แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562ปี 2562
:: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562ปี 2562
:: แผนดำเนินงานประกัน ปีการศึกษา 2561ปี 2561
:: แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560ปี 2560
:: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560ปี 2560
:: แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559ปี 2559
:: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559ปี 2559
:: แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558ปี 2558
:: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558ปี 2558
:: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558ปี 2558
:: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษากายใน ปีการศึกษา 2561ปี 2561
:: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560ปี 2560
:: คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2559ปี 2559
:: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ 2558ปี 2558
:: คู่มือกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรปี 2558
:: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรและชีวภาพ ปี 2557
:: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2557
:: คู่มือประกัน 2557ปี 2557
:: รายงานประเมินตนเอง 2557ปี 2557
:: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)ปี 2558
:: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประกันคุณภาพปี 2558
:: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการปี 2558
:: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ 2556ปี 2556
:: คู่มือแนวปฏิบัติระดับหลักสูตรปี 2557
:: ตัวอย่างเขียนรายงาน มคอ.7ปี 2557
:: แบบประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรปี 2557
:: แบบฟอร์มการเขียนรายงาน SAR2557 สาขาวิชาปี 2557
:: แบบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะปี 2557
:: แบบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรปี 2557
:: แบบรายงานมคอ.7ปี 2557