คณาจารย์และบุคลากร

TEST
ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
TEST
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน
TEST
ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
TEST
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
TEST
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
TEST
ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
TEST
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักงานคณบดีและเทคโนโลยีการสื่อสาร
TEST
TEST
นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEST
นางสาวชลธิชา มรรคผล
นักวิชาการพัสดุ
TEST
นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดำกล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
TEST
นายอิทธิรงค์ จงใจ
นักวิชาการศึกษา
TEST
นางสาวภัททิรา ชุ่มคำ
นักวิทยาศาสตร์
TEST
นางสาวณิชนันท์ บุญมาก
นักวิทยาศาสตร์
TEST
นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง
นักวิทยาศาสตร์
TEST
นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์