โครงการพระราชดำริ

:: โครงการพืชสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทปี 2557
:: โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นของจังหวัดชัยนาทปี 2557
:: โครงการสำรวจพันธุ์พืชในพื้นที่ปกปักของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาทปี 2556
:: ngeweปี 2545