แผนพัฒนาคณะเกษตรและชีวภาพ

คณะเกษตรและชีวภาพมีนโยบายที่สำคัญตามพันธกิจซึ่งต้องดำเนินการได้แก่

แผนพัฒนาด้านการเรียนการสอน  มีนโยบายที่สำคัญดังต่อไปนี้

            1. การจัดการเรียนการสอนต้องใช้ขบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            2. ใช้ทักษะการปฏิบัติเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนการสอน

            3. ผลักดันให้มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรภายในคณะ

            4. น้อมนำระบบเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในการเรียนการสอน

            4. ต้องมีเวทีให้นักศึกษาใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์กับสังคม มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

            5. ให้ความสำคัญกับการฝึกให้นักศึกษาเคารพในกฏเกณฑ์ของสังคม

            แต่ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของการศึกษาด้านการเกษตร คือการลดลงของจำนวนนักศึกษาที่ต้องการในการเรียนทางด้านสาขาการเกษตร ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจำเป็นที่จะต้องปรับหลักสูตรให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย

 

จุดเน้น การเกษตรในชุมชนเมือง ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ผลิต แปรรูปอาหารให้กับประชากรในเมือง  ทำให้เกิดสุนทรียภาพทางอารมย์ และทำให้มีอายุที่ยืนนาน

 

แผนพัฒนาด้านการวิจัย มีนโยบายที่สำคัญดังต่อไปนี้

            1. อาจารย์ทุกท่านต้องสร้างสรรค์งานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่องในสาขาที่เชี่ยวชาญ

            2. ขบวนการวิจัยควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วม

            3. ใช้งานวิจัยสร้างองค์ความรู้และนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอน

            4. ผลักดันให้มีการวิจัยในชั้นเรียนขึ้นในคณะ

            5. ผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ

            จุดเน้น การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรและเทคโนโลยีการอาการเพื่อชุมชนเมืองซึ่งประกอบด้วย 3G ได้แก่

            - Green energy การพัฒนาพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้ในการผลิต

            - Green environment  การผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            - Green management การจัดการเกษตร ระบบนิเวศเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ มีนโยบายที่มุ่งเน้นบริการวิชาการดังต่อไปนี้

            1. ให้เน้นจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงาน โดยใช้องค์ความรู้ของคณะได้แก่  นมแพะ เห็ดคอนโด ฯ

            2. พื้นที่เป้าหมายในเบื้องต้น คือจังหวัดชัยนาท พื้นที่ที่คณาจารย์มีผลงานวิจัยหรือเครือข่าย กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งคณะมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเป็นแหล่งเรียนและสำหรับบริการชุมชน

            3. ต้องมีการสร้างเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย

            4. ต้องสร้างความยั่งยืนในการบริการในพื้นที่เป้าหมาย

            จุดเน้น ให้บริการด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยีการอาหาร และจำเป็นที่จะต้องสำรวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเป็นสำคัญ  และต้องมีการบูรณาการใน 3 ลักษณะได้แก่

            1.การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย

            2. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

            3. การนำปัญหาที่พบจากการบริการวิชาการสู่การวิจัยเพื่อเป็นคำตอบให้กับชุมชนเป้าหมาย

แผนพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม มีนโยบายที่สำคัญดังต่อไปนี้

            1. ให้เน้นจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

            2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการจัดกิจกรรมเพื่อคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย

            3. สร้างกิจกรรมหลักที่นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

            4. สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมไทยในขบวนการเรียนการสอน

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นภาระกิจที่สำคัญตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยประสานงานกับโครงการอพสธ. ซึ่งงบประมาณสนับสนุนมาจากส่วนกลางและมีพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดชัยนาท

นโยบายกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวม

                กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการจัดการเรียนการสอนที่ต้องมีการจัดควบคู่กันไปกับกิจกรรมวิชาการและจะต้องครอบคลุมถึงด้านต่างๆ 5 ด้านที่สำคัญได้แก่

                1. กิจกรรมด้านวิชาการ

                2. กิจกรรมด้านกีฬา

                3. กิจกรรมด้านนันทนาการ

                4. กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม

                5. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

                นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้เห็นความสำคัญเร่งด่วนอีกประการหนึ่งจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มเติมให้กับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดำเนินการคือนโยบาย 3 D ที่ประกอบด้วย

1. Drug free คือต้องควบคุมป้องปรามยาเสพติด และทั้งนี้รวมถึงสิ่งเสพติดอื่นๆด้วยเช่นติดการพนัน การติดเกมส์

2. Decency คือการดำรงไว้ซึ่งจริยธรรม  วัฒนธรรมความเป็นไทย

3. Democracy คือการให้ความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาทั้งนี้ควรจะรวมในเรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อื่น และเคารพกติกาของสังคม  รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองที่พึงมีและพึ่งกระทำ

กลยุทธที่นำไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพนั้นดำเนินภายใต้กรอบแนวคิด Year Based

พัฒนานักศึกษา ปี 1 (พัฒนาจากนักเรียนสู่นักศึกษา)

พัฒนานักศึกษา ปี 2 (ย่างก้าวเข้าสู่วิชาชีพ)

พัฒนานักศึกษา ปี 3 (วิสัยทัศน์ในวิชาชีพ)

พัฒนานักศึกษา ปี 4 (สู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์)

นโยบายในการจัดสรรงบประมาณ

ตณะเกษตรและชีวภาพได้รับมอบนโยบายในการจัดสรรงบประมาณโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาโดยตรงและมากที่สุดซึ่งนโยบายของมหาวิทยาลัยแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังต่อ

ไปนี้

            1. งบประมาณด้านการเรียนการสอน ร้อยละ 60

            2. งบประมาณในด้านการบริหารจัดการคณะ ร้อยละ 20

            3. งบประมาณที่เหลือให้ใช้กับพันธกิจอื่นๆเช่น บริการวิชาการ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น