หลักสูตรที่เปิดสอน

:: หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ พ.ศ.2559 ปีการศึกษา 2559
:: หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปีการศึกษา 2554
:: แผนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 ปีการศึกษา 2549
:: แผนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 ปีการศึกษา 2549
:: แผนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 ปีการศึกษา 2549
:: หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ.2559 ปีการศึกษา 2559
:: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ปีการศึกษา 2554