วันที่ 23 ส.ค. คณะผู้บริหารคณะเกษตรและชีวภาพร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมธรรมะออนไลน์
วันที่ 14 ส.ค. 64 ให้บริการงานอบรมวิชาการรูปแบบออนไลน์ การขยายพันธ์แคคตัส
วันที่ 11ส.ค.64 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรและการประกอบการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่ 9 ส.ค.64 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภาย
วันที่ 4 พ.ย. ดร.สันติธรรม โชติประทุม รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สวทช. 2563
วันที่ 31 ต.ค 63 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ และการประกวดนางนพมาศประเภทบุคลากร และนักศึกษา ณ สนามกีฬาในร่ม
วันที่ 28 ต.ค 63 ท่านคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพและบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 27 ต.ค 63 ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณฯ รับมอบป้ายรณรงค์งดสูบบุหรี่และร่วมกันเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่
วันที่ 22 ต.ค 63 ท่านคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพและบุคลากรเข้า ร่วมพิธีพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 21 ต.ค 63 ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณฯ ร่วมยินดีงานประกวดดาวเดือนปี 2563
วันที่ 18 สิงหาคม 63 ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา
วันที่ 10 ก.ย. 63 ผู้บริหารคณะเกษตรและชีวภาพ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมนักศึกษา ร่วมแสดง กตเวทิตาจิต แด่ ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย์
วันที่ 10 ก.ย. คณะเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมติดตามประเมินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 9 ก.ย.63 ผู้บริหารคณะเกษตรและชีวภาพพร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 80 ปี ชั้น 3 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 3 ก.ย.63 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ
วันที่ 2 ก.ย.63 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำนักศึกษาดูงานด้านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 28-30 ส.ค.63 นักศึกษาสาขาเกษตรฯร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4H Club โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับท่านอธิบดีและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 20-21 ส.ค.63 กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแปรรูปอาหารจากข้าวตามวิถีชุมชน
วันที่ 20 ส.ค63 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ
วันที่ 19 ส.ค.63 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 18 ส.ค.63 เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ 2563
วันที่ 5-6 ส.ค.63 รศ.น.พ.ดร.กมชัย ตรงวานิชนาม คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ ประธานเปิดงาน
วันที่ 31 ก.ค.63 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 8 สิงหาคม2563 จัดการอบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ณ สาขาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาลการอนุรักษ์ตาลโตนด ตำบลหวยกรด อำเภอสรรคบุรี
วันที่ 29-31 กรกฎาคม และ 1-10 สิงหาคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาด้วยการผลิตตะไคร้มาตรฐาน GAP ทดแทนการทำนา ณ โรงเรียนชาวนา ตำบลห้วยกรด, ตำบลโพงาม และ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 2563
วันที่ 16-17 และ 25-26 กรกฎาคม 2563การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข็มแข็งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามหลักการมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ณ โรงเรียนชาวนา บ้านคลองรี่ ตำบลหวยกรด อำเภอสรรคบุรี
วันที่ 12,16 และ 23 มิถุนายน 2563 กิจกรรมการจัดสวนเกษตรในชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ตลาดเก่ชุมชนามีนบุรีอุปถัมป์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 ก.ค.63 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ และนักวิชาการมหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 24 ก.ค. 2563 ตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรฯ
วันที่ 20 ก.ค. 2563 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรฯ บริการวิชาการ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในรูปแบบออนไลน์ Work From Home
วันที่ 24 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะในรูปแบบออนไลน์ Work From Home
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารคณะเกษตรและชีวภาพ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ประกวดนวัตกรรมอาหาร และรองชนะเลิศอับดับที่1 กีฬาพื้นบ้าน ณ ม.ราชภัฏอุ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรและชีวภาพร่วมกับคณะวิทยาการจัดการจัดส่งประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องอบแห้งจากงานวิจัยสำรวจของนักท่องเที่ยว ณ มรภ. เทพสตรี
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ในพิธีมอบรางวัล จันทร์เดือนเพ็ญ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 24 มกราคม 2563 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพฯ ดร.สัณฐิตา ตังคจิวางกูร นำนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมขบวนพาเหรด
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพนำทีมผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมขบวนพาเหรดในงานกีฬาสีภายใน
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการหน่วยการจัดการงานวิจัยระดับตำบล(TRMU) นำโดยท่านคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพและทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมเสวนา
วันที่ 14 พฤศิกายน 2562 รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะรับอรุณ
นที่ 11 พฤศิกายน 2562 รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมลอยกระทง
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ร.10
วันที่10 ตุลาคม 2562 รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม เปิดประชุม คณะกรรมการ RMU โดยมี ดร.สันติธรรม โชติประทุม รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รศ.สุมาลี ไชยศุภรากุล ประธานที่ประชุม เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะเกษตรและชีวภาพ
วันที่ 20 กันยายน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมงานประกวดดาว - เดือน
วันที่ 12 กันยายน 2562 คณะเกษตรและชีวภาพจัดโครง"จันทรเกษมพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครั้งที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก ผอ.สถาบันวิจัยฯ รศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ คณาจารย์และบุคลากร สำรวจศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานข้อมูล ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ณ ห้องประชุมเอ็มเค ศูนย์การศึกษา มจษ.
วันที่ 6 กันยายน 2562 รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์" ณ ชั้น 1 อาคาร 28
วันที่ 5 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธาน ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลชุมชน (Big Data) ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ แก่นักศึกษา ห้อง ก 4 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราขภัฏจันเกษมทร วันที่ 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคาร
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมการทำนา วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ เขตพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์ข้าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
กิจกรรมอนุรักษ์พืชสมุนไพรและต้นไม้พื้นถิ่น วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ เขตพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์ข้าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4) คณะเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผลิตจากข้าว สมุนไพร ปลาร้า และตาลโตนด วันที่ 18 ก.ค. 62 ณ โรงแรม 111 รีสอร์ทแอนด์สปา
ประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร เรื่องการสังเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษา มรภ.จันทรเกษม วันที่ 5 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและชีวภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน (U-school mentoring) วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีโรงเรียนวัดฝาง โรงเรียนบ้านท่าไม้ และโรงเรียนวัดนางลือ เป็นโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ มรภ.จันทรเกษม ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและ เทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 30 พ.ค. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 ณ คอสตาเวลล์รีสอร์ตพัทยา จังหวัดชลบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เต้าฮวยนมสดและน้ำเต้าหู้ผสมน้ำผักเพื่อสุขภาพ จัดโดย คณะเกษตรและชีวภาพ และความร่วมมือกับธนาคารออมสินฯ ในโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน วันที่ 28 พ.ค. 62 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร จังหวัดชลบุรี วันที่ 24-25 พ.ค. 62
กิจกรรมประกันสัญจร QA Mobile ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น1 คณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 24 พ.ค. 62
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพร ณ เทศบาลตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 21 พ.ค. 2562
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดทำสารบัญอัตโนมัติ วันที่ 1 พ.ค. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น3 คณะเกษตรและชีวภาพ
งานถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ห่อหมก" วันที่ 26 เม.ย. 62 ณ สนามกีฬาในร่ม
ศึกษาศักยภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตจากตาลโตนด ณ ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 25 ธ.ค. 61
การศึกษาศักยภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตจากปลาร้า ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท วันที่ 25 ธ.ค. 61
การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่ 17 วันที่ 27 มี.ค. 62
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรมอบรมสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดชัยนาท วันที่ 5 มี.ค. 2562
ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) วันที่ 1 เม.ย. 62 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและชีวภาพ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5
กิจกรรมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการร์วิชาชีพของนักศึกษา
แนะแนวการศึกษาต่อร่วมกับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 วันที่ 22 ม.ค. 2562
กิจกรรมอบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และจัดทำระบบ GMP ทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมจันทรา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 8 วันที่ 17-18 ม.ค. 2562
กิจกรรมขวัญข้าว วันที่ 15 พ.ย. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ศูนย์ชัยนาท
ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี พร้อมร่วมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 18 ต.ค. 2561
คณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์นมแพะ ตาลโตนด ปลาร้า และผักปลอดสารพิษ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 78 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 6 ก.ย. 2561
ประชุมคณะอำนวยการ คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มจษ. ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 27 ส.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น ก4 คณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 15 ส.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มจษ. ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 10 ส.ค. 2561
นิทรรศการข้าว สายน้ำ และชีวิต ดำเนินงานโดยคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ ลานหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (UBI-CRU) วันที่ 8-9 ส.ค. 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น ก4 คณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 6 ส.ค. 2561
กิจกรรมรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ณ เขตพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์สมุนไพรในโครงการ อพ.สธ. วันที่ 3 ส.ค. 2561
กิจกรรมลงแขกดำนา ณ เขตพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์ข้าว จ.ชัยนาท วันที่ 2-3 ส.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดหัวตะพาน จ.ชัยนาท วันที่ 2-3 ส.ค. 2561
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนเลิศอุบล 4 โดยคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 25 ก.ค. 2561
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาทเพื่อเข้าสู่ระบบ GI ณ อบต.เที่ยงแท้ จังหวัดชัยนาท วันที่ 20 ก.ค. 2561
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น1 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มจษ. ร่วมกับสำนักเลขาพระราชวัง วันที่ 6 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย สนอ. ชั้น 4
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจความต้องการของโรงเรียนบ้านท่าไม้ โรงเรียนวัดนางลือ และโรงเรียนวัดฝาง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้ความรู้ในด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
นิทรรศการส่งเสริมความรู้สมุนไพรในตำรับยาของจังหวัดชัยนาท นที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน อนุบาลสรรคบุรี
งานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 "ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวดผัดไทย" ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมกีฬาสีเทาเหลือง ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการแนะนำอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ก4 ชั้น 4 คณะเกษตรและชีวภาพ
วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โครงการบริการวิชาการ "หลักสูตรอบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ" วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ตาลโตนด จังหวัดชัยนาท
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพสินค้าอาหารกลุ่มน้ำพริก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลาดเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 23-25 ก.พ. 2561
กิจกรรมการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย วันที่ 21 ก.พ. 2561
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 ก.พ. 2561
“2018 Joint Seminar in Animal Science and Biotechnology” Gyeongnam National University of Science and Technology (GNTECH) and Faculty of Agriculture Life Science, Chandrakasem Rajabhat University (FALS,CRU) January25-29, 2018
กิจกรรมสัมนาหลังฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ก4 ชั้น4 คณะเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม FOOD SCIENCE สัมพันธ์ ครบรอบ 25 ปี ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการเกษตรและชีวภาพ วันที่ 28 มกราคม 2561
ร่วมเฝ้ารับเสด็จและถวายผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับตาลโตนด ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด ต ห้วยกรด จ ชัยนาท วันที่ 11 ม.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนจากผลิตภัณฑ์ก๊าซชีวภาพและพลังงานแสงอาทิตย์” วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
งานมหกรรมอาหารปลอดภัยและปลาร้าดีเมืองสาปยา ณ บริเวณตลาดบางกระเบื้อง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วันที่ 20 ธันวาคม 2560
การประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏครั้งที่ 18 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมขวัญข้าววันที่ 23-24 พ.ย. 60 ณ เขตพื้นที่ปลูกรักษาพันธุ์ข้าว มรภ.จันทรเกษม-ชัยนาท
โครงการอบรมพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการการผลิตเห็ดแบบครบวงจร วันที่ 23-24 ก.ย. 2560 ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ วันที่ 6 ก.ย. 2560
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 ก.ย. 2560
กิจกรรมดูแลพันธุ์ไม้ของโครงการ อพ.สธ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ศูนย์ชัยนาท วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. 2560
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2560 วันที่30-31 ส.ค. 2560
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 25 สิงหาคม 2560
นิทรรศการตำรับยาสมุนไพรแก้โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หลวงปู่ศุข ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ สรรคบุรี จ ชัยนาท วันที่ 18 ส.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรชีวภาพ ประจำปี 2560 วันที่ 7 ส.ค. 2560 ห้องประชุม ก4 ชั้น4 สำนักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านเกี่ยวกับวิถีชีวิตการเกษตร ณ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ และนักศึกษา จากพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยียมชมงานการผลิตไบโอแก็สจากมูลแพะ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 21 ก.ค. 2560
อบรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลแพะเพื่อใช้ในครัวเรือน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการผลิตเห็ดถั่งเช่าเมือง" วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2560
โครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชน อำเภอสรรคบุรี สรรพยา และหันคา จังหวัดชัยนาท เรื่อง การเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร (ว่านหางจระเข้) และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศึกษาดูงานโรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทซีพีเมจิ จำกัด องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เขาใหญ่พานาโรม่า ฟาร์ม และบริษัทคาร์กิลล์ มีท ไทยแลนด์ จำกัด ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560
กิจกรรม อบรมการการจัดการโรคพืชที่สำคัญของส้มโอจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 28 มี.ค. และ 4 เม.ย. 2560 ณ สวนส้มโอ อำเภอสรรคบุรีและอำเภอมโนรมณ์ จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมอบรมการผลิตปุ๋ยหมัก City to Soil และผักอินทรีย์ วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเขตจตุจักร และแปลงเกษตรเลียบคลองบางเขน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการแนะนำอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ก4 (ชั้น 4) คณะเกษตรและชีวภาพ
การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่ 15 “แคฝรั่ง เกมส์ 2016” วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานฟาร์มแพะนม มาตรฐานน้ำนมแพะ และการจัดการน้ำนมเชิงอุตสาหกรรม วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 วันที่16-17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา-ปริญญาตรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ และพระนวกะ จำนวน ๒๙ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาในร่ม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
โครงการร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์การทำนาวิถีไทย กิจกรรมทำขวัญข้าว วันที่ 15 ธันวาคม 2559
พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 7 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
"รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬาในร่ม
คณะเกษตรและชีวภาพร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แจกน้ำดื่มสมุนไพรแก่ประชาชน ณ สนามหลวง วันที่ 26 ต.ค. 59
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปี 2559 วันที่ 21 ก.ย. 2559
โครงการพี่น้องเกษตรรักษ์กสิกรรมวิถีไทยปลูกข้าวนาโยน 15 ก.ย. 2559
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 ก.ย. 2559
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 ก.ย. 2559
งานนิทรรศกาลและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูป ในงานสถาปนา 76ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 9 ก.ย. 2559
ตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 7 ก.ย. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและชีวภาพ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 ก.ย. 2559 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กิจกรรมลงแขกดำนา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท วันที่ 31 สิงหาคม 2559
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดสระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกรักษาพันธ์ข้าวพื้นถิ่นชัยนาท วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์นักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า วันที่ 30 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
โครงการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16-18 มิ.ย. 59 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จ.ระยอง
โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
งานอบรมทักษะอาชีพ ผักไฮโดรโปนิกส์ วันที่ 11 มีนาคม 2559
งานอบรมทักษะอาชีพ การแปรรูปอาหารจากเห็ด วันที่ 10 มีนาคม 2559
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง กิจกรรมอบรมกระบวนการผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุน วันที่ 2-3 มีนาคม 2559
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง การเพาะ การจัดการรูปแบบการผลิต แปรรูปเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า วันที่ 2 มีนาคม 2559
งานอบรมทักษะอาชีพ เพาะเห็ดฟาง วันที่ 9 มีนาคม 2559
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการแนะนำอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 มี.ค. 59
โครงการอบรมผักพื้นที่น้อยใช้สอยวัสดุรีไซเคิล วันที่ 13 มี.ค. 59
กิจกรรมทำบุญคณะ เปิดพิพิธภัณฑ์ และเบิกเนตรองค์พระพิรุณ วันที่ 25 ม.ค. 59
กิจกรรมแข่งขันทักษะการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 มกราคม 2559
กิจกรรมการทำขวัญข้าว 19 พ.ย. 58
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3 ธ.ค. 58
กิจกรรมนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา 11 พ.ย. 58
ประชุมพัฒนางานติดตามและประเมินผลโครงการ 11 พ.ย. 58
ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 5 พ.ย. 58
ธรรมมะรับอรุณ 29 ต.ต. 58
ประชุมจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 22 ต.ค. 58
ศึกษาดูงานรายวิชาหลักการผลิตพืชและการผลิตพืชอินทรีย์ วันที่ 15 ตุลาคม 2558
ตรวจประกันฯคณะเกษตรฯ 28-29 กย 2558
โครงการเปิดโลกทัศน์การเกษตร 23 กย 58
CRU KM DAY 29 ก.ค. 2558
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ 10 ก.ย. 2558
สัมมนาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 ก.ย. 2558
เด็กอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยาเข้าเยี่ยมชมฟาร์มไก่ 8 ก.ย. 2558
ประกวดดาว-เดือน คณะเกษตรและชีวภาพ 2 ก.ย. 2558
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3D 2 ก.ย. 2558
โรงเรียนอนุบาลสาธิตจันทรเกษมเข้าเยี่ยมชมฟาร์มไก่ 2 ก.ย. 2558
กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ 28 ส.ค. 2558
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ วันที่ 26 สิงหาคม 2558
พิธีไหว้ครูคณะเกษตรและชีวภาพ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี
โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรดีเด่นคณะเกษตรและชีวภาพ
งานเลี้ยงบัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ 7 ก.ค. 58
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเกษตรและชีวภาพ 28 ก.ค. 58
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 4-5 ก.ค. 58
ซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 7 กค 58
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปี 2558 วันที่ 1-3 ก.ค. 58
งานเสวนาประชาคมสวนผักคนเมือง 28 มิ.ย. 58
งานประชุมบริหารจัดการความเสี่ยง 19 มิ.ย. 58
ประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2/58 04 มิ.ย. 2558
โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำข้อสอบมาตราฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 พ.ค. 2558
โครงการอบรม GMP CODEX หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
กิจกรรม Good Bye senior Party คณะเกษตรและชีวภาพ 11 พ.ค. 58
กิจกรรมวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 พ.ค. 58
ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 พ.ค. 58
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 1 พ.ค. 2558
บริการให้คำปรึกษาการจัดการฟาร์มแพะนม-โคนม
วันมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย วันที่ 8 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เข้ารับการตรวจสอบภายในคณะเกษตรและชีวภาพ
ประชุมหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสัตวศาสตร์กับกรมปศุสัตว์ประเทศเกาหลี 13/มี.ค./2558
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13/มี.ค./2558
การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 13 "แคฝรั่ง เกมส์" รอบชิงชนะเลิศระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรและชีวภาพ 12/มี.ค./58
กิจกรรมธรรมะรับอรุณคณะเกษตรและชีวภาพ 12/มี.ค./2558
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโดของพืชในแนวตั้งและในกระถางแขวนสำหรับชุมชนเมือง
โครงการ Road Show โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 23 มค. 58
โครงการ Road Show โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี 21 มค. 58
โครงการ Road Show โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 20 มค. 58
เยี่ยมชมสาขาคณะเกษตรและชีวภาพของเด็กอนุบาล รร.สาธิต มรภ.จันทรเกษม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มรภ.ภูเก็ต 27-30 ม.ค. 58