:: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12) 12-02-2564
:: ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 02-06-2563
:: ประกาศเรื่อง การปรับลดต่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 02-06-2563
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 08-05-2563
:: ประกาศเรื่องการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปี 2561 15-03-2561
:: ประกาศเรื่องการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 04-12-2560
:: กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 06-10-2560
:: กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 06-10-2560
:: กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 06-10-2560
:: กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 06-10-2560
:: กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 06-10-2560
:: แจ้งการออกกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. 2560 27-09-2560
:: ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี 05-07-2560
:: เชิญชวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลแพะเพื่อใช้ในครัวเรือน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 21-06-2560
:: ประกาศ เรื่อง : กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราขทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 01-06-2560
:: แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิต 15-05-2560
:: การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทเรียนดี 10-10-2559
:: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2559 25-04-2559
:: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 14-12-2558
:: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ 14-12-2558
:: หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2559 10-11-2558
:: หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2559 10-11-2558
:: นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 24-04-2558
:: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา 03-03-2558
:: การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 19-01-2558
:: หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้าง และเพิ่มอัตราค่าจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย 21-11-2557
:: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการสรรหาคณบดี 02-10-2557
:: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง 04-09-2557